Ocena brak

Wniosek a skarga w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Wszczęcie ogólnego postępowania sądowoadministacyjnego oparte jest na zasadzie skargowości. Posterowanie to bowiem wszczęto może być jedynie na podstawie złożonej skargi przez legitymowany podmiot. Natomiast jeżeli ustawy tak stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek. Tej regulacji nie można odnieść do wszczęcia ogólnego postępowania SA, które wszczynane jest jedynie na podstawie skargi. Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyraźnie rozgranicza czynności procesowe dokonane w formie skargi i czynności procesowe dokonane w formie wniosku (np. wniosek strony o wyłączenie sędziego, o usynowienie kuratora, o ukaranie grzywną). Wniosek składany jest bezpośrednio do Sądu. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Dopuszczalność drogi postępowania przed sądem administracyjnym jest obwarowana wieloma ograniczeniami, do których należy właściwość sądu administracyjnego, co jest uzasadnione podziałem kompetencji sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe.

Ustawa o NSA przyjmowała 2 przesłanki dopuszczalności skargi:

  • Wyczerpanie środków obrony na drodze przed organem wykonującym AP

  • Pierwszeństwo drogi administracyjnej – nie można wnieść skargi do sądu, jeżeli toczy się postępowanie w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności aktu lub innej czynności.

Podobne prace

Do góry