Ocena brak

WŁASOW ANDRIEJ (1900-1945) - generał

Autor /marmolada Dodano /02.03.2011

Żołnierz Armii Czerwonej od 1919 r., uważany za jednego z naj­zdolniejszych dowódców, w 1930 r. wstąpił do partii komunistycznej. W latach 1938-39 był w Chinach szefem sztabu gen. A. Czerepanowa - doradcy *Czang Kai-szeka. Po po­wrocie do ZSRR w listopadzie 1939 r. objął dowodzenie 99 dywizją w Kijowskim Okręgu Wojskowym i szybko uczynił z niej jedną z naj­lepszych w okręgu; w 1940 r. zosta­ła odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru, Własow zaś otrzymał Or­der Lenina.

Po wybuchu wojny nie-miecko-radzieckiej w czerwcu 1941 r. dowodził w stopniu genera-ła-majora 4 korpusem zmechanizo­wanym w rejonie Przemyśla, a na­stępnie został mianowany dowódcą 37 armii. Po wyprowadzeniu resztek rozbitej armii z kotła kijowskiego powierzono mu w listopadzie 1941 r. dowodzenie 20 armią, która odniosła duże sukcesy w czasie kontrofensy­wy pod *Moskwą w grudniu 1941 r.; 24 stycznia odznaczono go Ordrem Czerwonego Sztandaru i awansowa­no o jeden stopień. W marcu 1942 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy Frontu Wołchowskiego. W maju 1942 r. wraz z resztkami dowodzo­nej przez niego 2 armii uderzenio­wej, pozbawionej pomocy ze strony innych formacji, dostał się do niewo­li i postanowił współdziałać z Niem­cami w celu obalenia dyktatury Józe­fa Stalina. Od grudnia 1942 r. prze­wodził Rosyjskiemu Komitetowi Narodowemu z siedzibą w Smoleń­sku.

Wydał 13-punktowy „manifest smoleński" wzywający do obalenia Stalina; zapowiadał w nim nadanie chłopom ziemi, uwolnienie wię­źniów politycznych i przyznanie nie­zależności narodom ZSRR. W kwietniu 1944 r. stanął na czele Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej (ROA) tworzonej z jeńców radziec­kich i przymusowych robotników wywiezionych do Niemiec. W maju 1945 r. wraz z 1 dywizją gen. Sier­gieja Buniaczenki udzielił pomocy powstańcom praskim, wypierając garnizon SS. Wkrótce poddał swoje oddziały wojskom amerykańskim. Wydany w ręce radzieckie, w 1946 r. wraz z 6 innymi przywódcami ruchu został skazany na śmierć i powie­szony.

Podobne prace

Do góry