Ocena brak

Właściwości i reguły rozstrzygania sporów kompetencyjnych

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Spór kompetencyjny – to sytuacja procesowa, w której istnieją wątpliwości odnośnie właściwości organu do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.

Można wyróżnić spór pozytywny– gdy równocześnie dwa i więcej organów uznają się za właściwe do załatwienia danej sprawy, oraz spór negatywny, gdy żaden z organów pozostających w sporze nie uznaje się za właściwy do załatwienia sprawy.

Rozstrzygnięciem sporu jest akt administracyjny, który wskazuje organ lub postanowienie , które wskazuje na właściwość, albo oddala wniosek o rozpoznanie sporu do NSA.

Spory o właściwość rozstrzygają:

-Sąd administracyjny – między organami jst w przypadku brak organu jst wyższego stopnia,

- Starosta – między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej powiatu,

- Wojewoda – między organami administracji zespolonej w województwie,

- Minister właściwy do spraw adm. Publicznej – między organami jst w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej,

- Minister właściwy do spraw adm. Publicznej – między wojewodami a organami administracji zespolonej w różnych województwach,

- Minister właściwy do spraw adm. Publicznej po porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad organem pozostającym w sporze z wojewodą – między wojewodą a organami administracji niezespolonej,

- Organ wyższego stopnia, lub w razie jego braku- minister administracji – między innymi organami administracji publicznej niż wyżej wymienione,

- Prezes Rady Ministrów – między organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister,

- Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.

Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:

- strona

- organ jst lub inny organ administracji publicznej pozostające w sporze

- Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny

- Rzecznik Praw Obywatelskich

Podobne prace

Do góry