Ocena brak

Właściwość sądu z tzw. Przekazania sprawy

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Właściwość z tzw. Przekazania sprawy (z delegacji) stanowi odstępstwo od właściwości miejscowej sądu i powstaje w wyniku decyzji odpowiedniego sądu wyższego rzędu. Kodeks z 97 przewiduje trzy przypadki takiej delegacji:

1.Sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym może przekazać sprawę innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli większość osób, które należy wezwać na rozprawę zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego. Stosowanie tej normy powinno być ostrożne, nie rozszerzające, zasadą, bowiem jest, aby sprawę rozpoznawał sąd miejscowo wlasciwy, a odchodzenie od niej może następować tylko wyjątkowo.

Artykuł 36 kpk podyktowany jest względami praktycznymi i chęcią zaoszczędzenia kosztów procesu oraz realizacji zasady szybkości postępowania, jednakże nie w każdym przypadku decydującym kryterium będzie tu wzgląd na zaoszczędzenie kosztów, zwłaszcza gdy liczba tych osób ni jest dużą a odległość miejsca zamieszkania od siedziby sądu właściwego nie jest znaczna, w takich wypadkach należy optowac w kierunku zasady orzekania przez sąd właściwy miejscowo. Przy stosowaniu tej podstawy delegacji właściwości należy też pamiętać, że nie jest istotne to, czy osoby, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkują na teranie właściwości innych sądów, lecz to, w jakiej zamieszkują odległości od tych sądów i czy rzeczywiście są znaczne różnice w stopniu dotarcia do tych sądów i sądu właściwego, także z uwzględnieniem istniejących połączeń komunikacyjnych.

Przekazaniu sprawy w trybie 36 kpk nie stoi na przeszkodzie fakt, że sprawa zawisła w instancji odwoławczej, gdyż norma ta ma zastosowanie tak w pierwszej instancji, jak i w postępowaniu odwoławczym, nie można natomiast jej stosować w postępowaniach, w których nie przewiduje się rozprawy, norma ta, bowiem wiąże się ściśle z wyzwaniem uczestników postępowania na rozprawę. Na postanowienie o przekazanie sprawy innemu sadowi równorzędnemu zażalenie nie przysługuje, nie zamyka to, bowiem drogi do wydania wyroku o zmianie właściwości miejscowej decydują tylko względy ekonomiki procesowej.

2. Według art. 37 kpk sąd najwyższy może, z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. Art. 37 nie podlega wykładni rozszerzającej. Nadmierne jego wykorzystanie może w praktyce osłabić może w praktyce poczucie zaufania do niezależności sądu. Z wnioskiem o przekazanie może wystąpić jedynie sąd, i to tylko sąd właściwy, co jednak oznacza także Przekazanie może dotyczyć wyłącznie sprawy zawisłej w sądzie, a nie takiej, która dopiero miałaby do sądu wpłynąć.

Przekazanie może nastąpić jedynie, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości , a więc, gdy – „ cały sąd jest w istocie nieodpowiedni do rozpoznania danej sprawy „, orzekanie w danym sadzie mogłoby wywrzeć ujemny wpływ na swobodę wyrokowania bądź, gdy powstaje przekonanie o braku warunków do rozpoznania sprawy w sposób obiektywny albo, gdy cały sąd dotknięty jest przestępstwem jako pokrzywdzony w myśl zasady, iż nemo iudex in rea sua . Z drugiej strony uważa się, że podważanie autorytetu sądu, pomawianie jego sędziów lub uwłaczanie ich godności w pismach kierowanych przez oskarżonego do sądu nie może jeszcze skutkować delegacji właściwej gdyż prowadziłoby to do sytuacji anormalnej, w której oskarżony poprzez najróżniejsze insynuacje uzyskiwałby zmianę tej właściwości, nie mając nic wspólnego z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

3. Wg. Art. 43 kpk, jeżeli z powodu wyłączenia sędziów rozpoznanie sprawy w danym sądzie jest niemożliwe, sąd wyższego rzędu przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu. Kodeks nie zna instytucji wyłączania całego składu jako takiego, przyjmuje jedynie, iż możliwe jest, w drodze skutecznych wniosków o wyłączenie konkretnych sędziów lub przez wyłaczenie ich ex lege. Doprowadzenie do sytuacji, że w danym sądzie w ogóle nie można utworzyć składu orzekającego wymaganego przez ustawę. W takim wypadku dochodzi mocą decyzji sądu wyższego do przeniesienia właściwości miejscowej do innego sądu równorzędnego.

Przeniesienie sprawy następuje mocą postanowienia wydanego z urzędu przez sąd wyższy po ustaleniu istnienia podstawy do delegacji właściwości. Informacja o zaistnieniu podstaw do przeniesienia sprawy może, zatem pochodzić od prezesa sadu właściwego lub wynikać z faktu rozpoznania przez sąd wyższy wniosku o wyłączenie „ ostatnich „ sędziów danego sądu.

Podobne prace

Do góry