Ocena brak

Władze samorządowe

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Gminy to mieszkańcy gminy tworzący z mocy prawa wspólnotę samorządową, która podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub podejmują rozstrzygnięcia za pośrednictwem organów gminy, a organami gminy są :

Rada gminy, Zarząd gminy, a w skład zarządu wchodzi wójt albo burmistrz (prezydent miasta). Zarząd wykonuje zadania przy pomocy gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt lub burmistrz. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys. Podstawa prawa to ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminy.

Władze samorządu powiatu to: mieszkańcy powiatu tworzący z mocy prawa lokalną wspólnotę podejmujący rozstrzygnięcia poprzez wybory i referendum powiatowe – lub za pośrednictwem organów powiatu, a organami powiatu są : Rada powiatu i zarządu powiatu, a w skład zarządu powiatu wchodzi: starosta jako jego przewodniczący, wice starosta i pozostali członkowie. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Podstawa prawna 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

Władze samorządu wojewódzkiego to – mieszkańcy województwa tworzący z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową podejmującą rozstrzygnięcia poprzez wybory i referendum wojewódzkie – lub za pośrednictwem organów, a organami są: sejmik wojewódzki, zarząd województwa, a w skład zarządu województwa jako organu wykonawczego liczącego 5 osób wchodzą: marszałek województwa jako jego przewodniczący, jeden lub dwóch wicemarszałków, pozostali członkowie. Marszałek województwa organizuje prace zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego kieruje bieżącymi sprawami województwa, oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. Zarząd wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Podstawa prawna to ustawa z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie województwa.

Podobne prace

Do góry