Ocena brak

Władza rodzicielska - Wykonywanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Sąd podejmując decyzję o rozpadzie związku małżeńskiego wypowiada się także w sprawie dalszej opieki nad wspólnymi dziećmi. Może zadecydować o:

-  pozostawieniu pełni władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom;

-  powierzeniu władzy jednemu z nich (temu, u którego dziecko będzie przebywać), wyznaczając drugiemu zakres uprawnień i obowiązków w sprawach dotyczących dziecka, w tym określając  sposób jego kontaktów z dzieckiem (nie jest to forma ograniczenia władzy a jedynie uregulowanie formy jej sprawowania);

-  jeżeli wymaga tego dobro dziecka sąd może orzec w wyroku rozwodowym (art. 12)  o zawieszeniu (art. 110), ograniczeniu (art. 109) lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej  (art. 111kro).   

Jeżeli przemawia za tym dobro dziecka sąd opiekuńczy (nie sąd orzekający o rozwodzie) może zmienić decyzję rozwodową w kwestii władzy rodzicielskiej.  

W wyjątkowych sytuacjach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym zachowaniem (akty przemocy, alkoholizm) uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd – na wyraźne żądanie drugiego - może nakazać eksmisję (dotyczy to sytuacji wspólnoty mieszkaniowej).  

Sąd może orzec w sprawie obowiązku alimentacyjnego na wniosek jednego z małżonków. Jeżeli  w sentencji sprawy rozwodowej  nie ma mowy o winie lub sąd orzekł winę obopólną jeden  z małżonków może żądać od drugiego środków na swe utrzymanie o ile znajduje się w niedostatku, jeżeli orzeczono jego winę – nie może występować o alimenty dla siebie.   

W sprawach rozwodowych świadkami nie mogą być małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat, a dzieci własne – do ukończenia 17 roku życia.

Podobne prace

Do góry