Ocena brak

Władza rodzicielska - Osobista styczność z dzieckiem po rozwodzie

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Orzekając rozwód sąd nie orzeka  o prawie do styczności osobistej z dzieckiem. Pojęcie to nie należy do zakresu władzy rodzicielskiej. Przewidując możliwość potencjalnych konfliktów sąd może określić dokładnie formy osobistej styczności z dzieckiem obojga rodziców.  W sytuacji zagrożenia dobra dziecka sąd może zakazać rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem. Wyjątkowo sąd opiekuńczy może ograniczyć styczność z dzieckiem rodziców, których władza została ograniczona, przez umieszczenie dzieci  w rodzinie zastępczej lub placówce (art. 113 kro).   

Powyższe zasady prawa rodzinnego jednoznacznie ograniczają możliwości ingerencji w  życie rodziny do sytuacji uzasadnionych, określonych stosownymi przepisami prawa i wyjątkowych. Granicą prawną interwencji w rodzinie na rzecz dziecka jest przekonanie,  że zostało naruszone jego dobro lub przepisy prawa rangi ustawy. Jednak zanim dojdzie do interwencji  w rodzinie ma ona prawo oczekiwać, że ktoś w porę dostrzeże jej problemy i udzieli adekwatnej pomocy.   

Pamiętaj!  

Sytuacja pozbawienia władzy rodzicielskiej otwiera dziecku drogę do zastępczego środowiska rodzinnego. Jest to sygnał dla pracownika socjalnego, ośrodka adopcyjnego, ośrodka rodzin zastępczych, że należy niezwłocznie takiego środowiska poszukać.   

Każda forma pomocy dziecku wymaga zgody rodziców (np.: pomoc psychologiczno-pedagogiczna: opinie i orzeczenia poradni) i często brak tej zgody jest barierą ograniczającą możliwość udzielenia skutecznej formy pomocy. Należy stwierdzić, że w takiej sytuacji szkoła, bądź inna instytucja pomocy powinna podjąć wszelkie działania w celu uświadomienia rodzicom potrzeby wsparcia i pomocy dziecku.  Granicą ingerencji w autonomię rodziny  w tym zakresie jest przekonanie,  że odmowa rodziców w skutkach narusza dobro dziecka  i interes społeczny (art. 95 § 3 kro).

Podobne prace

Do góry