Ocena brak

Władza rodzicielska - Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej skutkuje ingerencją sądu opiekuńczego, który  w zależności od stopnia zagrożenia dobra dziecka może wydać stosowne zarządzenie,  w szczególności:

•  zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń,

•  określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun,

•  poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,

•  skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,

•  zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

•  powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi (art. 109 kro).

Sytuacja, gdy np. rodzice odmawiają zgody na zabieg lub operację medyczną - potrzebne dla ratowania zdrowia lub  życia dziecka - jest przykładem nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej i stwarza zagrożenie dobra dziecka. Podobnie jak działania polegające  na nadużywaniu kar cielesnych lub długotrwałym zaniedbywaniu potrzeb dziecka. W takich sytuacjach sąd opiekuńczy może zastosować  środki ograniczające władzę rodzicielską, chociażby  w postaci nakazania rodzicom skierowania dziecka do szpitala, lub zobowiązania ich do określonego zachowania: dokonania potrzebnych z punktu widzenia dobra dziecka zabiegów, badań specjalistycznych czy też skierowania do właściwych specjalistów.   

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie pozbawia rodziców określonych praw i obowiązków zawartych w pojęciu  kierowania,  m.in. dotyczy to podejmowania odpowiedzialnych decyzji  w sprawach: obywatelstwa dziecka, zmiany imienia i nazwiska, określenia miejsca pobytu, sposobu leczenia, światopoglądu, wyboru kierunku edukacji, sposobu wychowania, rozwoju zainteresowań, wyjazdów zagranicę, regulowania oraz nadzorowanie trybu życia dziecka. Rodzice dalej korzystają z praw cywilnych: mogą dziedziczyć po dziecku, spoczywa na nich obowiązek alimentacyjny oraz zachowują prawo do styczności osobistej z dzieckiem.  Zakres tych praw i obowiązków  w uzasadnionych sytuacjach może określić i ograniczyć sąd.   

Rodzina ma obowiązek podjęcia aktywności i współpracy z instytucjami pomagającymi jej przezwyciężyć trudności życiowe i usunąć przyczyny, z powodu których umieszczono jej dziecko w pieczy zstępczej (art. 4 ups). Przy dobrych rokowaniach, sąd może przywrócić władzę rodzicielską, w sytuacji postawy nagannej – rażącego zaniedbania swych obowiązków lub trwałego braku zainteresowania sytuacją dziecka – może pozbawić władzy rodzicielskiej.

Podobne prace

Do góry