Ocena brak

Władza rodzicielska - Charakter władzy rodzicielskiej

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Charakter władzy rodzicielskiej wyznacza wielostronny stosunek prawny  łączący rodziców  z dzieckiem, osobami trzecimi, instytucjami publicznymi.

•  Relacja rodziców z dzieckiem to  stosunek rodzinnoprawny regulowany na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Granicą interwencji prawnej jest przekonanie,  że działania rodziców (rodzica) naruszają dobro i interes dziecka; 

•  Relacje z osobami trzecimi to  relacje cywilnoprawne wynikające z podmiotowego prawa rodziców do dziecka (władzy rodzicielskiej), np. osoby trzecie nie mogą bez wiedzy rodzica przetrzymywać dziecka i podejmować wobec niego decyzji; 

•  Relacje z państwem (instytucjami publicznymi) to  stosunek administracyjnoprawny wynikający z obowiązków rodzica względem dzieci, np.: obowiązek szczepień, badań przesiewowych, obowiązek szkolny, obowiązek nauki – podlega on egzekucji w trybie ustawy  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Tak więc z jednej strony rodzice powinni wychowywać swoje dzieci, dbać o ich zdrowie, edukację, zapewnić godziwe warunki egzystencji. Z drugiej zaś strony, na właściwych służbach społecznych spoczywa obowiązek dostrzeżenia problemów i zaproponowania w porę adekwatnej do problemów pomocy. W przypadku złej woli,  świadomego zaniechania ze strony  rodziców to w gestii tych instytucji pozostaje egzekucja obowiązków  rodzicielskich w trybie administracyjno-prawnym.

Podobne prace

Do góry