Ocena brak

Wiosna Ludów - narodów 1848 - 1849 r.

Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011

Wiosna Ludów - narodów 1848-1849r. Wyróżniamy 3 nurty w Wiośnie Ludów:

a)nurt rewolucji ustrojowej.

b)nurt społeczny chłopstwa i proletariatu.

c)nurt narodowy.

Ruchy rewolucyjne objęły całą Europę prócz Rosji, Płw. Iberyjskiego, W. Brytanii. Przyczyny napięć we Francji i w Niemczech:

a)dążenia wyzwoleńcze i zjednoczeniowe mniejszych państw europejskich( Belgii, Grecji, Włoch, Węgier i Polski).

b)obrona ustalonego porządku po Kongresie Wiedeńskim przez państwa Św. Przymierza (Prusy, Austria, Rosja).

c)głód i epidemie spowodowane klęskami nieurodzaju (1845-47r.) - bezpośrednia przyczyna.

d)problemy bytowe robotników i chłopów (uwłaszczenie), mieszkających na wsch. od Łaby.

REWOLUCJA WE FRANCJI 22-24.02.1848R.

Przyczyny wybuchu rewolucji:

a)przełamanie monopolu władzy bogatej burżuazji i wprowadzenie ochrony prawnej dla robotników.

b)poprawa bytu biedniejszej warstwy społeczeństwa francuskiego.

Francja była pierwszym krajem, w którym wybuchła rewolucja zwana też "Wiosną Ludów". Paryżanie wznieśli barykady, król Filip uciekł za granicę. Rząd Tymczasowy ogłosił Francję - republiką i ogłosił:

a)wolność zgromadzeń i prasy

b)skrócił dzień pracy do 10 godz.

c) utworzył warsztaty narodowe dla robotników - likwidowane przez Komisję

d)utworzył Komisję Luksemburską czuwającą nad poprawą bytu robotników

e)wprowadził powszechne prawo wyborcze.

POWSTANIE CZERWCOWE WE FRANCJI 23-26.06.1848 R.

Rząd republikański nie zagwarantował do końca społeczeństwu francuskiemu swych uprawnień. Dlatego doszło do masowych wystąpień robotników pod hasłem "Pracy i chleba". Zostały one brutalnie zdławione przez policję i wojsko. Zginęło wielu robotników, 1500 więźniów wymordowano, resztę osadzono w więzieniach lub zesłano do Kolonii.

Tę sytuację wykorzystał bratanek cesarza-Ludwik Napoleon III. Wygrał wybory prezydenckie dzięki chłopom i mieszczanom. Doprowadził do utworzenia II-republiki w 1848r. Ogłosił Konstytucję 4.12.1848r. Powołał 2-izbowy parlament. Władza wykonawcza należała do prezydenta, który będzie wybierany co 4-lata przez plebiscyt na 1 kadencję. 2.12.1851r. - dokonał zamachu stanu, rozwiązał parlament i wprowadził stan wyjątkowy.

REWOLUCJA W NIEMCZECH 18.03.1848R.

Zw. Niemiecki skupiał 39-państw niemieckich. Domagano się:

a)zjednoczenia Niemiec

b)praw zagwarantowanych przez Konstytucję

c)zniesienie władzy absolutnej - króla Prus

d)pełnego uwłaszczenia chłopów

e)wystąpienie ludu Berlina przeciw Królowi Fryderykowi Wilhelmowi IV.

Wskutek przewagi rewolucjonistów król Fryderyk Wilhelm IV poszedł na ustępstwa:

*wycofał wojsko, ogłosił amnestię dla więźniów politycznych,

*powołał Zgromadzenie Narodowe, którego celem było opracowanie i uchwalenie Konstytucji,

*powołał nowy rząd z udziałem burżuazji.

Rewolucja objęła swym zasięgiem inne kraje niemieckie: Badenię i Wirtenbergię, Hesję i Nadrenię, Saksonię i Bawarię. Parlament we Frankfurcie/Menem 31.03.1848r. podjął starania zjednoczeniowe:

a) powołał Zgrom. Narodowe

b)uchwalił ogólnoniemiecką Konstytucję, gdzie Niemcy zostały Cesarstwem a inne państwa zachowały autonomię. Król pruski odrzucił autonomię korony cesarskiej. Główną zdobyczą rewolucji w Niemczech było uwłaszczenia chłopów-1850r.

REWOLUCJA W WIEDNIU. Przyczyny:

a)kwestia uwłaszczenia chłopów w monarchii austriackiej

b)żądanie usunięcia kanclerza Metternicha. Przebieg rewolucji: 13.03.1848r.-pierwsze walki uliczne w Wiedniu. Cesarz przyjął postulaty rewolucjonistów i ogłosił nową konstytucję:

a)najwyższą władzą był parlament

b)rząd był odpowiedzialny przed parlamentem

c)uwłaszczenie chłopów.

Nie realizował tych postulatów, toteż doszło do ponownych walk w obronie swobód obywateli. Cesarz opuścił Wiedeń, a wojsko pod dowództwem gen. Alfreda Windischgrätza otoczyło miasto. Wiedeńczycy skapitulowali z braku żywności. Gen. J. Bem dowodzący obroną-przedostał się na Węgry, by i tam walczyć o wolność. Rząd austriacki krwawo rozprawił się z rewolucjonistami. Cesarz Franc Josef panował 1848r.-1916r. Czesi wobec rewolucji w cesarstwie austriackim Czesi nie chcieli się odrywać od monarchii ze względu bezpieczeństwa i wysokiego stop. gospodarki. Domagali się tylko utworzenia federacji autonomicznych krajów. W Pradze wybuchło powstanie, szybko stłumione przez austr. wojsko.

POWSTANIE NARODOWE NA WĘGRZECH 15.03.1848 R.

Objęło całe Węgry. Główną przyczyną było wyzwolenie spod rządów austriackich. Powstaniem dowodził Ludwik Kossuth, wspomagał go J.Bem. Wojska cesarskie zajęły Budapeszt. Franciszek Józef wcielił Węgry do cesarstwa. W odpowiedzi - węgierski parlament ogłosił detronizację Habsburgów i niepodległość kraju. Cały kraj ogarnęły walki. "Pomoc" swą przysłał car Mikołaj I - armię dowodzoną przez feldmarszałka Paskiewicza. Kapitulacja po krwawych walkach w 1849r.

WIOSNA LUDÓW WE WŁOSZECH.

Walki narodowowyzwoleńcze objęły Półwysep Apeniński. Dążono do uzyskania swobód politycznych. Pierwsza walkę rozpoczęła Sycylia. Król Neapolu i Sycylii ogłosił Konstytucję zawierającą swobody polityczne. Król Sardynii Karol Albert i papież Pius IX nadali Państwu Kościelnemu statut podobny do Konstytucji.

Papież nie poparł Włochów do zjednoczenia, to było przyczyną powstania. Ogarnęło ono: Lombardię, Wenecję, Rzym, Toskanię. Przywódcami byli: Józef Mazzini i Józef Garibaldi, którzy głosili hasła o zjednoczeniu Włoch i walce przeciw Austrii. Powstanie niepodległościowe stłumiła austriacka armia.

CECHY POZYTYWNE WIOSNY LUDÓW:

a)zlikwidowanie pańszczyzny, zależności feudalnych

b) zdobycie Konstytucji liberalnej przez: Holandię, Danię, Belgię, Sardynię

c)ograniczenie władzy monarszej przez określone akta w konstytucji

d)przyczynienie się do wzmożenia świadomości narodowej wśród wielu krajów walczących o wolność i zjednoczenie

e)przyczyniła się także do wzrostu tempa gospodarczego jak również handlu

f)zachwianie się autorytetu warstw panujących.

CECHY NEGATYWNE WIOSNY LUDÓW:

a)wywołanie antagonizmów: Francja, Galicja - zbrojne wystąpienie robotników przeciw burżuazji oraz chłopów przeciw szlachcie pod wodzą Jakuba Szeli - wiele krwawych ofiar

b)wywołanie antagonizmów narodowościowych o tereny: niemiecko-polski, chorwacko-rumuński, ukraińsko-polski, słowacko-węgierski, niemiecko-duński

c)brak udziału w rewolucji ludu wiejskiego, dokładnego przygotowania i politycznej dyplomacji (ogłady).

Podobne prace

Do góry