Ocena brak

WINGATE ORDE (1903-1944) - generał

Autor /marmolada Dodano /02.03.2011

Brytyjski dowódca, w czasie służby na Bliskim Wschodzie w 1936 r. zorganizował oddział komandosów (Special Night Squad). W 1940 r. skierowano go do Sudanu, gdzie utworzył oddział dywersyjny o na­zwie Gideon Force, którym następnie dowodził w walkach z Włochami na terenie Abisynii, odnosząc kilka suk­cesów.

W styczniu 1941 r. towarzy­szy! abisyńskiemu monarsze Hajle Sellasje w drodze do kraju. Ze wzglę­du na łamanie dyscypliny został zdy­misjonowany i, po powrocie do Lon­dynu, oddelegowany do pracy w ad­ministracji wojskowej. Chory na malarię, załamał się psychicznie i usiłował popełnić samobójstwo. W 1942 r. wezwał go do Birmy do­wodzący tam wojskami brytyjskimi gen. Archibald *Wavell, proponując stworzenie „grup dalekosiężnej pene­tracji". Wingate sformował brygadę komandosów, których nazwał *„Chindits" (od mitycznego potwora Chinthe), stawiając przed nimi zada­nie niszczenia linii komunikacyjnych wojsk japońskich. Pierwszą operację przeprowadzili w lutym 1943 r., ata­kując wysunięte posterunki nieprzy­jaciela, wysadzając linie kolejowe i mosty.

Druga operacja podjęta w połowie marca 1943 r. zakończy­ła się klęską; komandosi tropieni przez Japończyków musieli wycofać się za rzekę Irrawadi, tracąc 1/ 3 ludzi i sprzętu. Wingate zdecydował sięrozbudować siły komandosów do sześciu brygad i podjąć jednocześnie ataki w wielu punktach na tyłach wroga, jednakże nie zdążył zrealizo­wać tego planu, gdyż zginął w kata­strofie lotniczej 24 marca 1944 r.

Podobne prace

Do góry