Ocena brak

Wina jako element różnicujący zakres odpowiedzialności materialnej pracownika

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

-niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych

-wina pracownika

-szkoda po stronie pracodawcy

-związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem pracownika polegającym na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków pracownika a szkodą poniesioną przez pracodawcę.

ad.1. Zachowanie polegające na zaniechaniu podjęcia określonych czynności albo ich wykonanie w sposób wadliwy musi się mieścić w zakresie obowiązków pracowniczych. Pracodawca ma zapewnić pracownikowi warunki umożliwiające należyte wykonanie pracy. Nie wywiązując się z tego obowiązku przyczynia się do powstania lub zwiększenia szkody i tym samym zdejmuje w całości lub w części odpowiedzialność z pracownika. Przyczynieniem się pracodawcy do szkody będzie również polecenie pracownikowi podjęcia działania, w wyniku którego szkoda powstała.

ad.2. Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną tylko za zawinione wyrządzenie szkody. Wina to subiektywny stosunek sprawcy do swego zachowania. Winę można przypisać tylko takiemu pracownikowi, który posiada zdolność oceny swego postępowania oraz swobodę kierowania swoim postępowaniem czyli tzw. poczytalność. przepisy regulujące odpowiedzialność materialną rozróżniają dwie postaci winy: winę umyślną i nieumyślną.

ad.3. Przez szkodę należy rozumieć uszczerbek majątkowy poniesiony przez pracodawcę w następstwie zachowania pracownika. Są dwa rodzaje szkody:

a) rzeczywista strata, obejmująca faktyczną wartość uszczerbku,

b) utracone korzyści, czyli dodatkowa wartość, jaka by powstała, gdyby nie wyrządzono szkody.

ad4. Ostatnia niezbędną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika jest związek przyczynowy między zawinionym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych a zaistniałą szkodą. Pracownik odpowiada tylko za normalne następstwa swego działania lub zaniechania

Podobne prace

Do góry