Ocena brak

Więzi organizacyjne

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

To silne powiązania o charakterze władczym, koordynacyjnym i kontrolnym zachodzące w strukturze organizacji. Rozróżnia się więzi:

  • liniową (służbową),

  • funkcjonalną,

  • informacyjną

  • techniczną.

Więź liniowa jest więzią pionowego podporządkowania. Określa ona służbowy (hierarchiczny) stosunek: przełożony - podwładny i przebiega od jednostek kierownictwa naczelnego do najniższych stanowisk w organizacji. Więź liniowa, określając pionowe podporządkowanie, wyznacza hierarchię organizacyjną.

Więź funkcjonalna ma charakter zróżnicowany, a jej sprzężenia mogą, ale nie muszą pokrywać się ze sprzężeniami więzi służbowej. Treścią więzi funkcjonalnej jest: pełnienie funkcji doradczych w zakresie reprezentowanej specjalności, wydawanie opinii, inicjowanie działań, przygotowanie informacji i projektów, współdziałanie. Więź funkcjonalna dzieli się na:

hierarchiczną

hierarchiczną pionową

wspomagania

Więź informacyjna jest stanowiona przez utrwalona przez drogi przepływu informacji, a jej treścią jest transmisja informacji od nadawcy do odbiorcy. Określają ją role pełnione przez nadawcę i odbiorcę informacji oraz więzi liniowe. Więzi informacyjne pokrywają się z więziami liniowymi i funkcjonalnymi.

Więź techniczna występuje w organizacjach, w których podział pracy jest dość daleko posunięty i wskutek tego czynności każdego członka zespołu są uzależnione od czynności pozostałych członków.

Podobne prace

Do góry