Ocena brak

Więź społeczna i jej składniki

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Wg Szczepańskiego więź społ. jest to zorganizowany system stosunków, instytucji, środków kontroli społecznej, który skupia jednostki, podgrupy i inne elementy składowe zbiorowości w całości zdolną do trwania i rozwoju.

Wg Szczepańskiego więź społeczna jest ukierunkowana na większą spójność, integrację społeczną. Natomiast George Zimle uważa, że również stosunki konfliktu są czynnikiem powstania więzi społecznych.

Występują dwa momenty więzi:

1. Obiektywny (formalno-obiektywny) organizacje i instytucje społeczne

2. Spontaniczno-subiektywny punktem wyjścia jest uwypuklenie łączności psychicznej i społecznej.

Tradycja w polskiej socjologii reprezentowana przez Szczepańskiego i Ossowskiego mówi by za znak rozpoznawczy traktować moment spontaniczno-subiektywny.

Punktem wyjścia jest:

- styczność przestrzenna (świadomość istnienia drugiego cżłowieka w danej przestrzeni)

- styczność i łączność psychiczna – bezpośrednia lub pośrednia - (wzajemne zainteresowanie drugim człowiekiem i powstanie postaw wzajemnych sympatii, koleżeństwa, przywiązania uczuciowego itp., zajęcie postawy wobec drugiego człowieka)

- styczność społeczna (pojawia się pewna wartość, która jest przedmiotem styczności i pewne czynności, które dotyczą tej wartości):

* przelotna i trwała

* prywatna i publiczna

* osobista i rzeczowa

* pośrednia i bezpośrednia

- wzajemne oddziaływania (systematyczne, trwałe wykonywanie działań skierowanych na wywołanie u partnera określonej reakcji, przy czym ta reakcja wywołuje z kolei nowe działania pierwszego osobnika, interakcje, wymiana działań choćby krótkotrwałych -> narzędzia, metody, społeczna reakcja)

- wzory działań społecznych

- stosunki społeczne (system unormowań, wzajemnych oddziaływań między partnerami, na gruncie określonej platformy)

Pozostałe elementy więzi należą do momenty obiektywnego:

- zależności społeczne (przyczynowe, funkcjonalne, strukturalne, statystyczne)

- instytucje społeczne

- kontrola społeczna

- organizacje społeczne

Jest to 10 momentów, które kolejno się nadbudowują.

Podobne prace

Do góry