Ocena brak

WIEŚ - JEJ PIEŚŃ, miesięcznik lit.-społ.

Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012

WIEŚ - JEJ PIEŚŃ, miesięcznik lit.-społ., wyd. w Naprawie pod Jordanowem 1933-34, organ Związku Literatów Lud.; red. odpowiedzialny A. Olcha, red. A. Kucharczyk (Jantek z Bugaja), współred. W. Breowicz, W. Dunarowski, J. Kapuściński, F. Macak. Początkowo pismo popularyzowało tradycjonalistyczną twórczość samorodną, pod wpływem kryt. oceny, zwł. M. Czuchnowskiego, stało się trybuną dyskusji nad kształtem i przyszłością literatury lud., miejscem wypowiedzi ideowych przywódców ruchu chłopskiego, ośrodkiem wzrostu lewicowych i radykalnych dążności w chłopskim ruchu lit., zwł. po I Zjeździe Literatów Lud. w Krakowie (1934). Zamieszczało artykuły społ.-lit., wiersze, fragmenty prozy, nowele humoryst.-satyr., listy, recenzje. Odzwierciedleniem założeń programowych pisma była druk. tu twórczość J. Baranowicza, Breowicza, S. Buczyńskiego, A. Burdy, S. Czernika, Czuchnowskiego, Kapuścińskiego, S. Nędzy Kubińca, Olchy, E. Rączkowskiego, W. Skuzy, A. Suskiego, S. Turczyna; ukazywały się utwory pisarzy lud. z ośrodków pol. wychodźstwa, zwł. we Francji i Brazylii. Kontynuacją pisma był mies., następnie dwutyg. „Nowa Wieś" (1935-36), powst. w wyniku rozbieżności ideol. w zespole red. W.-J.P. Komitet red. tworzyli Olcha, Czuchnowski, J. Łabuz. Pismo poszerzyło krąg współpracowników związanych z frontem lud.; zamieszczało artykuły na tematy społ., polit. i kult. wsi, także pośw. sytuacji chłopów in. narodowości, polemiki z publicystami „Wici". Ukazywały się recenzje i szkice omawiające wybitne dzieła lit. (np. H. Barbusse'a, R. Rollanda), twórczość postępowych pisarzy ukr., białorus., litewskich. Pismo, często konfiskowane, zostało zamknięte nakazem policyjnym.

 

OLP VI 1 (T. Bujnicki, M. Stępień Czasopisma nurtu lewicowego); M. KAFEL, A. OLCHA „W-JP.", w: Wieś pisząca, Kr. 1946; A. OLCHA W kręgu „W-JP.", w: Cyganeria i polityka. Wspomnienia krakowskie 1919-1939 (zbiór.), W. 1964.

Do góry