Ocena brak

WIEDZA TECHNICZNA JAKO PRZEDMIOT MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY GOSPODARCZEJ

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Wiedza techniczna jest produktem działalności naukowej(badań) oraz doświadczenia zdobywanego w procesie produkcji Ze względu na wysokie koszty badań nie wszystkie kraje mogą uczestniczyć w rozwijaniu wiedzy naukowo-technicznej. Bogatsze kreują postęp w tej dziedzinie i zmianę kierunków podziału pracy. Biedne – naśladują z opóźnieniem lub pozostają w zacofaniu. Postęp naukowo-techniczny następuje prze autonomiczny rozwój nauki i techniki lub przepływ postępu naukowo-technicznego w skali międzynarodowej. Ten ostatni ma bardzo duże znaczenie dla krajów małych i średnich o ograniczonych możliwościach kapitałowych – tym bardziej, że badania naukowo-techniczne powinny prowadzić do kompleksowego rozwoju różnych nauk. Współpraca krajów na tym polu przejawia się w 3 formach:

  1. wymiany informacji naukowo-technicznej – obejmuje przede wszystkim konsultacje naukowe, techniczne; praktyki specjalistyczne, konferencje, wzajemne kształcenie kadr, zakupy licencji (czyli dokumentacji naukowo-technicznej). Forma ta stwarza możliwość dopasowania kierunków rozwoju nauki i techniki w skali międzynarodowej

  2. specjalizacji i kooperacji w badaniach – bardziej zaawansowana od poprzedniej forma podziału pracy w nauce i technice,

  3. wspólnych badań naukowo-technicznych – najwyższa forma podziału pracy w nauce i technice, umożliwia kształtowanie komplementarnej struktury nauki i techniki w skali współpracujących krajów. Badania (wspólne) prowadzi się w specjalnie do tego przeznaczonych, ośrodkach narodowych lub utworzonych ośrodkach międzynarodowych naukowo-badawczych.

Można wyróżnić:

  • wiedzę szczegółową, dotyczącą ściśle określonych towarów lub procesów produkcji – bezpośrednio nadaje się do zastosowania praktycznego lub wymaga przetworzenia czy uzupełnienia, w jej skład wchodzą wynalazki, projekty inwestycyjne

  • wiedzę ogólną – zawsze wymaga przetworzenia lub uzupełnienia.

Import wiedzy technicznej i związany z tym efekt poznawczy nie są ostatecznym celem nabywcy lecz tylko środkiem do wytwarzania nowych towarów i zastosowania nowych metod i sposobów produkcji.

Wiedza jest przekazywana za pośrednictwem wielu kanałów:

operacje licencyjne, sprzedaż patentów, konsulting międzynarodowy, korzystanie z zagranicznej literatury fachowej, sprawdzanie zagranicznych towarów jako wzorców i ich kopiowanie, wywiad gospodarczy, kształcenie studentów za granicą, szkolenie pracowników za granicą lub przez zagranicznych specjalistów w kraju, konferencje, sympozja (światowe), kooperacja przemysłowa, np. w badaniach rozwojowych, inwestycje bezpośrednie i współpraca techniczna transnarodowa, handel międzynarodowy, targi i wystawy międzynarodowe, migracja ludności.

Przenoszona jest wiedza szczegółowa do praktycznego wykorzystania lub wymagająca dalszego przetworzenia. Nośnikiem mogą być ludzie, publikacje, dokumenty lub same towary i ich składowe. Wiedza zaś może być uzyskiwana odpłatnie (np. zakup licencji) lub nieodpłatnie (np. korzystanie z literatury fachowej, wywiad gospodarczy).

Podobne prace

Do góry