Ocena brak

wiedza

Autor /fajka Dodano /08.01.2013

wiedza - system informacji zakodowany w strukturach — pamięci długotrwałej w kodach: semantycznym, werbalnym, przestrzenno-obrazowym lub w innych, za pomocą których człowiek poznawczo „odwzorowuje" świat poprzez tworzenie reprezentacji poznawczych (—reprezentacja poznawcza). W znaczeniu podmiotowym wyróżnia się 3 rodzaje w.:  o stanach rzeczy i relacjach między nimi („wiem że"), — wiedza deklaratywna; (2) o sposobach działania („wiem jak"), -zwiedza proceduralna;  o wynikach refleksji nad obydwoma poprzednimi rodzajami w. oraz nad sobą samym („wiem, że wiem"), meta-wiedza. Wyróżnia się też w. językową, tzn. umiejętność posługiwania się językiem zgodnie z intencją mówiącego i odpowiednio do sytuacji oraz znajomości słuchacza; w. językowa jest ściśle powiązana z w. o świecie (->- słownik umysłowy). Wszystkie te rodzaje w. reprezentowane są w pamięci na różnych poziomach organizacji w strukturach poznawczych, np. w systemie pojęć (»-pojęcie), w ->- modelach umysłowych, w schematach poznawczych (schemat poznawczy), w skryptach (-"-skrypt poznawczy), w ramach (rama). Dzięki w. człowiek odbiera i przetwarza informacje ze świata zewnętrznego, przy czym dotychczasowa w. odgrywa istotną rolę nie tylko w ilościowym przyroście informacji (asymilacja; -"-wiedza adresowana), ale także w rekonstrukcji poprzednio nabytych schematów poznawczych (-"-akomodacja; -"-system poznawczy); pod wpływem nowej w. dotychczasowa w. ulega w pewnym zakresie restrukturalizacji, dzięki czemu człowiek osiąga wyższą sprawność umysłową. Człowiek nic zawsze w swoich działaniach kieruje się rzeczywistym stanem świata, lecz przede wszystkim własną w. o świecie. W. może mieć charakter zarówno świadomy, jak i nieświadomy; ta sama informacja może być, w zależności od celu i warunków jego osiągnięcia, wykorzystywana w sposób zarówno kontrolowany, jak i automatyczny. Stopień uświadomienia określonych treści pozostaje uzależniony bardziej od ich statusu funkcjonalnego niż strukturalnych własności. W znaczeniu przedmiotowym w. nie ma wyłącznie natury subiektywnej, gdyż w procesie socjalizacji człowiek za pomocą różnych form komunikuje się z innymi, dzięki czemu jego w. nabiera charakteru intersubiektywnego; produktem takiego społecznego procesu poznania jest np. nauka. W. w tym znaczeniu jest informacją utrwaloną za pomocą różnych kodów, szczególnie pisma.

 

Podobne prace

Do góry