Ocena brak

WIEDZA

Autor /kosa Dodano /15.11.2012

 

WIEDZA gr. eidesis, episteme; łc. scientia; ang. knowledge (Ib); fr. savoir, connaissances; nm. Wissen, Kenntnisse

1. Stan poznania mniej lub bardziej zin­tegrowanego.

 

a) Odpowiednik terminów: gr. dóksa, łc. opinio, ang. belief— oznaczający stan prze­konania pozbawionego cechy niezawod­ności. W tym znaczeniu mówi się o wie­dzy subiektywnej. Sokrates utoż­samiał wiedzę etyczną z cnotą, Arystoteles i Tomasz z Akwinu wymieniali wiedzę wśród sprawności, mianowicie pośród -^ cnót (2a) intelektualnych (w grupie teo­retycznych).

b) Odpowiednik terminów: gr. episteme, łc. scientia, ang. knowledge — oznaczający poznarue, którego prawdziwość jest zagwarantowana przez jego naturę, np. przez oczywistość. W tak rozumianym pozna­niu zawiera się cecha pewności i nieza­wodności. W tym znaczeniu mówi się o wiedzy obiekty wnej, będącej fak­tem kulturowym, tj. ogółem twierdzeń składających się na naukę; często wiedza w tym sensie oznacza określoną dyscypli­nę naukową.

2. teol. Wiedza Boża (wszechwie­dza — omniscientia) — akt, poprzez który Bóg ujmuje w swej istocie w sposób pełny wszystko, co jest lub co być może.

Podobne prace

Do góry