Ocena brak

Wiązania

Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011

Podczas łączenia się atomu w cząsteczki - energia maleje.

*Energią wiązania chemicznego nazywamy energią wydzielaną podczas łączenia się atomów w cząsteczkę lub energię potrzebną do rozerwania wiązania w cząsteczce. Miarą mocy wiązania chemicznego jest ilość wydzielanej lub dostarczanej energii.

1)Wiązanie atomowe kowalencyjne występuje w cząsteczkach homojądrowych tzn zbudowanych z atomów tego samego pierwiastka

*Istotą wiązania atomowego jest uwspólnienie elektronów

*W wyniku uwspólnienia elektronów każdy atom osiąga trwałą konfigurację najbliższego gazu szlachetnego.

*Warunkiem powstawania wiązań chemicznych jest nakładanie się orbitali na których znajdują się niesparowane elektrony. Niekażda kombinacja orbitali atomowych prowadzi do powstania orbitali molekularnych. W twzeniu wiązań uczestniczą tylko te orbitale , które mają zbliżoną energię , maxymalnie się przenikają , mają tę samą symetrię w stosunku do osi łączącej jądra obydwu atomów.

2)Wiązanie atomowe spolaryzowane występuje w cząsteczkach heteroatomowych tzn zbudowanych z atomów różnych pierwiastków.

*Istotą istnienia wiązania atomowego spolaryzowanego jest przesunięcie wspólnej pary elektronów w stronę bardziej elektroujemnego pierwiastka.

*Elektroujemność - zdolność doprzyciągania ( przyjmowania ) elektronów

*Polaryzacja wiązań -przejście pary elektronów w stronę bardziej ujemnego pierwiastka

*dipol - cząsteczka posiadająca 2 bieguny. Możemy stwierdzić ,że wiązanie między chlorem a wodorem ma charakter polarny

*Woda jest rozpuszczalnikiem polarnym

*Cechy wspólne i różnice kowalencyjnego i spolaryzowanego: -różnica elektroujemności

-jedne w hetero , drugie w homo

-w obydwu wiąz. pierwiastki dążą do dubletu lub oktetu

-i w tym, i w tym jest uwspólnienie elektronów

3)Wiązanie jonowe

*Istotą wiązania jonowego jest oddziaływanie różnoimienne naładowanych jonów

*Substancje jonowe to;

-ciała stałe, krystaliczne

-dobrze rozpuszczalne w wodzie

-posiadają wysokie temperatury topnienia

-zarówno w roztworze jak i w stanie stopionym => przewodzą prąd elektryczny

*Komórka elementarna - najmniejszy fragment sieci krystaliczne , który powielamy wzdłuż osi x,y,z . Pozwala odtworzyć całą olbrzymią sieć krystaliczną.

*Solwitacja - otaczaniecząsteczek lub jonów substancji rozpuszczanej cząsteczkami rozpuszczalnika.

Szczególnym przypadkiem solwatacji jest hydratacja gdy rozpuszczalnikiem jest woda.

Ze względu na obecność sieci krystalicznej substancje z wiązaniem jonowym mają wysokie temperatury topnienia i wrzenia.

4)Wiązanie koordynacyjne tworzy się wówczas gdy wspólna para elektronów tworząca wiązanie pochodzi w całości od jednego z reagentów tzw. donora. Drugi reagent tzw. akceptor przejmuje elektrony. We wzorach elektronowych wiązanie koordynacyjne oznaczamy strzałką skierowaną od donora do akceptora.Wiązanie koordynacyjne nazywane jest również donoroakceptorowym lub semipolarnym

5)Wiązanie metaliczne występuje w kryształach metali i ich stopach. Kryształ metalu zbudowany jest z uporządkowanych przestrzennie kationów i swobodnie poruszających się między nimi elektronów.

Zlokalizowane elektrony tworzą tzw. gaz elektronowy.

* Istotą wiązania metalicznego jest elektrostatyczne oddziaływanie gazu elektronowego z kationami danego metalu. Budowa wew. metali wpływa na ich właściwości fizyczne

6)Wiązanie wodorowe tworzy się między cząsteczkami w których atom H połączony jest z silnie elektroujemnym pierwiastkiem. Wiązanie wodorowe ma charakter oddziaływania dipol-dipol.

*Wiązania wodorowe mogą tworzyć się zarówno między cząsteczkami organicznymi a nieorganicznymi.

Wiązania H odgrywają dużą rolę biologiczną. Obecność wiązania wodorowego powoduje podwyższenie temp. topnienia oraz wrzenia substancji.

Podobne prace

Do góry