Ocena brak

Wiatr - Zmiany temperatury w czasie wiatru fenowego

Autor /obelix Dodano /30.09.2011

W celu zobrazowania zmian temperatury mogących zajść w czasie rozwoju wiatru fenowego przyjmijmy, że powietrze wznosi się na wysokość 3 km . Przyjmijmy, że podstawa chmury po stronie nawietrznej znajduje się na wysokości 1 km nad powierzchnią gruntu. Przypuśćmy, że podczas wznoszenia się powietrza występuje opad, i że podstawa chmur po stronie zawietrznej jest o 1 km wyżej niż po stronie nawietrznej góry. Przyjmijmy, że początkowa temperatura powie trza wynosi 20°C, gradient sucho-adiabatyczny Ya=10° Ckm-1, a gradient wilgotno-adiabatyczny Yw=6° Ckm-1. Wówczas rysunek ilustruje zachodzące zmiany temperatury.

Nie wszystkie wiatry górskie wytwarzają efekt fenu. Jeśli powietrze jest zbyt suche by powstały chmury, to wznosi się ono ochładza zgodnie z gradientem sucho-adiabatycznym. Ogrzewanie przy spływie jest równe ochładzaniu przy wznoszeniu i temperatura osiąga z powrotem tę samą wartość. Jeśli powstaną chmury, lecz nie wystąpi opad, to podstawa chmur może być taka sama z obu stron góry. Jeżeli jednak wystąpił opad przy wznoszeniu się powietrza, to zmiany temperatury będą od wrotne do tych, jakie zachodzą przy wznoszeniu się powietrza. Temperatura końcowa będzie więc taka sama jak temperatura początkowa i wiatr fenowy nie powstanie.

Wiatry lokalne różnych typów są odpowiedzialne za wiele charakterystycznych cech pogody w miejscach, gdzie powierzchnia Ziemi nie jest jednorodna. Ich wpływy są często dość znaczne, szczególnie jeśli prowadzą do zapoczątkowania procesów atmosferycznych.

Podobne prace

Do góry