Ocena brak

Węzły chłonne

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Węzły chłonne, przez które z płuc wiedzie droga limfy, położone są głównie wzdłuż drzewa oskrzelowo-tchawiczego; poza tym droga prowadzi przez węzły śródpiersiowc tylne oraz przez węzły położone w więżadle płucnym i pod przeponą. Węzły więzadła płucnego są to węzły drobne, które wraz z węzłami położonymi na przełyku i aorcie zaliczyć można do węzłów śródpiersiowych tylnych.

Węzły położone wzdłuż oskrzeli i tchawicy tworzą kilka grup. Jedną grupę stanowią tzw. 1) węzły chłonne oskrzelowo-płucne (nodi lymphalici broncho-pulmonalesj położone w miejscach odejścia oskrzeli płatowych i ich pierwszego podziału; inną grupę tworzą węzły położone głębiej w płucu w kątach podziału dalszych oskrzeli zwane 2) węzłami chłonnymi płucnymi (nodi lymphatici pulmonales), chociaż niektórzy 1 Hayek) uważają je tylko za skupienia barwnika płucnego, nie zaś za rzeczywiste węzły. Węzły oskrzelowo-płucne zwane są też węzłami wnękowymi, do których zalicza się również węzły położone w okolicy rozdwojenia tchawicy. Dalszą stacją regionalną są węzły chłonne tchaw iczo-oskrzelowe 3) górne i 4) dolne (nodi lymphatici tracheobronchiales superiores et infmores) położone obustronnie w kątach między tchawicą a oskrzelem (górne) oraz w kącie rozdwojenia tchawicy (dolne). Wreszcie odrębną grupę stanowią 5) węzły tchawicze (nodi lymphatici Iracheales) leżące wyżej od górnych węzłów tcliawiczo-oskrzełowych obustronnie wzdłuż bocznego obwodu tchawicy. Powiększone węzły wnękowe, np. w gruźlicy dają charakterystyczny cień w obrazie rentgenowskim, co ma duże znaczenie rozpoznawcze.

Podobne prace

Do góry