Ocena brak

Weksel

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

Weksel zwłaszcza weksel trasowany (trata), pełni ważną rolę w obrotach zagranicznych. W funkcji płatniczej może on być traktowany jako forma rozliczeń, ale jego rola jest znacznie większa, gdyż pełni funkcję kredytową. Wystawiany w obcej walucie jest dewizą poszukiwaną na rynkach zagranicznych i krajowych. Ujednolicone w skali międzynarodowej zasady posługiwania się wekslem ułatwiają obroty gospodarcze. Przepisy polskiego prawa wekslowego odnoszą się więc również do obrotów zagranicznych, jedynie w krajach anglosaskich występują pewne różnice w formie i stosowaniu weksla.

W obrotach zagranicznych weksle występują w krótkoterminowych transakcjach kredytowych, a typowy przebieg operacji jest następujący:

a) eksporter otrzymuje za dostarczony towar tratę zaakceptowaną przez importera (nazywaną wówczas także akceptem) lub jego własny weksel (sola);

b) eksporter zazwyczaj dyskontuje otrzymany weksel w banku i otrzymuje

należność pomniejszoną przez bank o odsetki dyskonta;

c) bank, który zdyskontował weksel, może go odstąpić jako dewizę lub przedstawić importerowi do wykupienia w terminie płatności.

Eksporter może domagać się dodatkowego zabezpieczenia należności w formie poręki wekslowej (awalu). Awal znanego banku zagranicznego zapewnia bowiem łatwe zdyskontowanie weksla. Banki komercyjne chętnie dyskontują awalizowane akcepty, gdyż mogą je z zyskiem odstąpić na rynku międzynarodowym.

W transakcjach eksportowych znajdują zastosowanie traty terminowe (ciągnione zazwyczaj na 90 lub więcej dni, ale na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy) oraz traty a vista (za okazaniem). Traty terminowe, jako dewizy, są przedmiotem obrotów na międzynarodowym rynku dyskontowym. Natomiast traty a vista, czyli płatne na pierwsze żądanie, oczywiście nie mogą być przedmiotem obrotów na rynku dewizowym. Wybór traty a vista lub terminowej w dużym stopniu zależy od koniunktury, która może być korzystna dla importera lub eksportera. Gdy koniunktura sprzyja eksporterowi, może on posłużyć się tratą a vista, aby przyspieszyć wpływ należności. Natomiast importer może domagać się korzystniejszych warunków przez wydłużenie terminu kredytu i ciągnienie trat terminowych. Optymalny obieg tzw. traty samolikwidującej się pokrywa się z okresem transportu towaru i fazą odsprzedaży, aby należność za sprzedany towar służyła jej wykupieniu.

Na rynku dyskontowym rozróżnia się weksle towarowe oraz finansowe. Weksle towarowe pochodzą z bieżących obrotów towarowych, a traty ciągnie eksporter na akceptującego je importera. Natomiast przypisanie wekslowi charakteru finansowego bywa trudne; mają ten charakter np. traty finansujące koszty przewozu. Ponieważ weksle finansowe nie są ściśle związane z eksportem towarowym, banki bardziej uzależniają ich dyskonto od pozycji gospodarczej wszystkich osób podpisanych na wekslu. Najchętniej banki dyskontują tzw. pierwszorzędne akcepty bankowe, a weksle kupieckie uzyskują mniej korzystne warunki dyskonta.

W porównaniu z krajami rozwiniętymi, w transakcjach polskiego handlu zagranicznego weksel, zwłaszcza przy kredytach kupieckich, ma stosunkowo szerokie zastosowanie. Zagraniczni eksporterzy domagają się, aby akcepty polskiego importera były awalizowane przez polskie banki. Podobnie polscy eksporterzy powinni żądać od swych zagranicznych kontrahentów awalizowa-nia akceptowanych trat terminowych przez znane banki zagraniczne. Wobec rozszerzenia listy polskich eksporterów, którzy często nie mają doświadczenia w zagranicznych operacjach wekslowych, banki krajowe powinny im służyć radą i pomocą. Banki krajowe udzielają awali (tzw. aval nostro;) na wekslach akceptowanych przez przedsiębiorstwa krajowe lub na ich wekslach własnych, z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów dewizowych.

Podobne prace

Do góry