Ocena brak

Węglowodory

Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011

Węglowodór- związki chemiczne, których cząsteczki są zbudowane wyłącznie z atomów węgle i wodoru. Węglowodór nasycony (alkan) węglowodory w cząsteczkach, których wszystkie elektrony walencyjne węgla są wykorzystane do utworzenia wiązań pojedynczych. CnH2n+2 Grupa metylenowa- cząsteczki dwóch kolejnych alkanów różnią między sobą o stałą grupę atomów –CH2– Szereg homologiczny- szereg tego samego typu związków organicznych, których cząsteczki różnią się między sobą o stałą grupę metylenową (-CH2-) *i należą do jednego szeregu homologicznego Homologi- człony tego szeregu, czyli poszczególne związki ( *etan,propan i butan są homologami metanu) Grupy alkilowe- jednowartościowe grupy węglowodorowe utworzone z alkanów.

Oznaczamy je literą R CnH2n+1 gr. alkilowej Izomer- związki chemiczne, których cząsteczki zawierają tę samą liczbę tych samych atomów, lecz inaczej uporządkowanych, czyli związki, które mają ten sam wzór sumaryczny, a różnią się wzorem strukturalnym Izomeria- zjawisko występowania dwóch lub więcej związków chemicznych o takim samym wzorze sumarycznym a różnych właściwościach fizycznych i chemicznych Izomeria łańcuchowa- typ izomerii polegającej na różnicy w budowie łańcucha obu izomerów – Charakterystyczna cecha węglowodorów jest zdolność do reakcji substytucji – Liczba stanowiąca przedrostek nazwy oznacza miejsce podstawienia atomu ‘x’ w łańcuchu węglowodorowym. Węglowodór nasycony- związki węgla z wodorem, w których pomiędzy atomami węgla występuje wiązanie wielokrotne (podwójne lub potrójne) Alken- węglowodory łańcuchowe, których cząsteczki mają po jednym wiązaniu podwójnym. CnH2n alken

Położenie wiązania podwójnego numeruje się uwzględniając uczestniczący w nim pierwszy atom węgla, tak by licząc od krańca cząsteczki miał on najmniejszą liczbę Alkin- węglowodór łańcuchowy, których cząsteczki mają po jednym wiązaniu potrójnym. CnH2n-2 Polimeryzacja- proces chemiczny tworzenia związku wielkocząsteczkowego (polimeru) z pojedynczych cząsteczek związku małocząsteczkowego (monomeru) bez wydzielania produktów ubocznych. Sekstet elektronowy- tworzy chmurę elektronową wspólną dla wszystkich atomów węgla w cząsteczce benzenu Dzięki obecności sekstetu pierścień benzenowy jest trwalszy Związki aromatyczne- związki o budowie pierścieniowej, w których występuje wiązanie zdelokalizowane łączące atomy w pierścieniu Wiązanie zdelokalizowane- nie ma określonego położenia

Mieszanina nitrowana- mieszanina stężonych kwasów HNO3 i H2SO4 w której znajduje się jon nitrowy NO2+ Izomeria położenia- np. wynika z różnego względem siebie rozmieszczenia podstawników (dwóch grup –CH3) przy pierścieniu benzenowym

Benzen- nie odbarwia wody bromowej. Wiązania w benzenie są trwalsze niż w węglowodorach nienasyconych. Ulega reakcji addycji tylko z wodorem. Może ulegać reakcji podstawiania z bromem pod wpływem katalizatora. Nitrowanie- reakcja charakterystyczna dla arenów. Homologi benzenu to: metylobenzen;dimetylobenzen spalanie Podstawianie Przyłączanie

Alkan CH4+2O2ŕCO2+H2O +X2 X=(F,Cl,Br,I) ---------------

Alken C2H4+2O2ŕ2CO2+2H2O --------------- +H2,X2,H2O,HX

Alkin C3H4+4O2ŕ3CO2+2H2O --------------- +H2,X2,H2O,HX

Aren C6H6+15O2ŕ12CO2+6H2O +X2 +H2

Wzór węglowodoru Nazwa węglowodoru Wzór grupy alkilowej Nazwa grupy alkilowej

CH4 Metan -CH3 Metylowa (metyl)

C2H6 Etan -C2H5 Etylowa (etyl)

C3H8 Propan -C3H7 Propylowa (propyl)

C4H10 Butan -C4H9 Butylowa(butyl)

Propan CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH3 CH3

Jaka to grupa (metylowa)?

metylopropan - izomer porpanu

r.substybucji (Cl)- CH4+Cl2ŕCH3Cl+HCl (chlorometan)

CH3Cl+Cl2ŕCH2Cl2+HCl(dichlorometan)itd.

Buten CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3 (2buten -izomer)

r.addycji(Cl) CH2=CH2+Cl2ŕCH2-CH2

1,2dichloroeten Cl Cl

r.przyłączenia(HCl) CH2=CH-CH3+HClŕCH2-CH-CH3

wodór tam gdzie więcej wodoru H Cl

r.uwodornienia- CH2=CH2+H2ŕCH3-CH3

etynŕetenŕetan (+ H2)

r.przyłączenia wody- uwodnienie

H2OŕH2+OH

CH2=CH2+H2OŕCH2-CH2

Eten ŕ etanol H OH

Najprostrzy aren= benzen C6H6 Benzen- nie odbarwia wody bromowej. Wiązania w benzenie są trwalsze niż w węglowodorach nienasyconych. Ulega reakcji addycji tylko z wodorem. Może ulegać reakcji podstawiania z bromem pod wpływem katalizatora. Nitrowanie- reakcja charakterystyczna dla arenów.

Homologi benzenu to: metylobenzen;dimetylobenzen

Paradimetylobenzen=paraksylen (1)

Metadimetylobenzen=metaksylen (2)

Ortodimetylobenzen=ortoksylen (3) spalanie Podstawianie Przyłączanie

Alkan CH4+2O2ŕCO2+H2O +X2 X=(F,Cl,Br,I) ---------------

Alken C2H4+2O2ŕ2CO2+2H2O --------------- +H2,X2,H2O,HX

Alkin C3H4+4O2ŕ3CO2+2H2O --------------- +H2,X2,H2O,HX

Aren C6H6+15O2ŕ12CO2+6H2O +X2 +H2

Propan CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH3

CH3

Jaka to grupa (metylowa)?

metylopropan - izomer porpanu

r.substybucji (Cl)- CH4+Cl2ŕCH3Cl+HCl (chlorometan)

CH3Cl+Cl2ŕCH2Cl2+HCl(dichlorometan)itd.

Buten CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3 (2buten -izomer)

r.addycji(Cl) CH2=CH2+Cl2ŕCH2-CH2

1,2dichloroeten Cl Cl

r.przyłączenia(HCl) CH2=CH-CH3+HClŕCH2-CH-CH3

wodór tam gdzie więcej wodoru H Cl

r.uwodornienia- CH2=CH2+H2ŕCH3-CH3

etynŕetenŕetan (+ H2)

r.przyłączenia wody- uwodnienie

H2OŕH2+OH

CH2=CH2+H2OŕCH2-CH2

Eten ŕ etanol H OH

Najprostrzy aren= benzen C6H6 Benzen- nie odbarwia wody bromowej. Wiązania w benzenie są trwalsze niż w węglowodorach nienasyconych. Ulega reakcji addycji tylko z wodorem. Może ulegać reakcji podstawiania z bromem pod wpływem katalizatora. Nitrowanie- reakcja charakterystyczna dla arenów.

Homologi benzenu to: metylobenzen;dimetylobenzen

Paradimetylobenzen=paraksylen (1)

Metadimetylobenzen=metaksylen (2)

Ortodimetylobenzen=ortoksylen (3) spalanie Podstawianie Przyłączanie

Alkan CH4+2O2ŕCO2+H2O +X2 X=(F,Cl,Br,I) ---------------

Alken C2H4+2O2ŕ2CO2+2H2O --------------- +H2,X2,H2O,HX

Alkin C3H4+4O2ŕ3CO2+2H2O --------------- +H2,X2,H2O,HX

Aren C6H6+15O2ŕ12CO2+6H2O +X2 +H2  

Propan CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH3

CH3

Jaka to grupa (metylowa)?

metylopropan - izomer porpanu

r.substybucji (Cl)- CH4+Cl2ŕCH3Cl+HCl (chlorometan)

CH3Cl+Cl2ŕCH2Cl2+HCl(dichlorometan)itd.

Buten CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3 (2buten -izomer)

r.addycji(Cl) CH2=CH2+Cl2ŕCH2-CH2

1,2dichloroeten Cl Cl

r.przyłączenia(HCl) CH2=CH-CH3+HClŕCH2-CH-CH3

wodór tam gdzie więcej wodoru H Cl

r.uwodornienia- CH2=CH2+H2ŕCH3-CH3

etynŕetenŕetan (+ H2)

r.przyłączenia wody- uwodnienie

H2OŕH2+OH

CH2=CH2+H2OŕCH2-CH2

Eten ŕ etanol H OH

Najprostrzy aren= benzen C6H6 Benzen- nie odbarwia wody bromowej. Wiązania w benzenie są trwalsze niż w węglowodorach nienasyconych. Ulega reakcji addycji tylko z wodorem. Może ulegać reakcji podstawiania z bromem pod wpływem katalizatora. Nitrowanie- reakcja charakterystyczna dla arenów.

Homologi benzenu to: metylobenzen;dimetylobenzen

Paradimetylobenzen=paraksylen (1)

Metadimetylobenzen=metaksylen (2)

Ortodimetylobenzen=ortoksylen (3) spalanie Podstawianie Przyłączanie

Alkan CH4+2O2ŕCO2+H2O +X2 X=(F,Cl,Br,I) ---------------

Alken C2H4+2O2ŕ2CO2+2H2O --------------- +H2,X2,H2O,HX Alkin C3H4+4O2ŕ3CO2+2H2O --------------- +H2,X2,H2O,HX

Aren C6H6+15O2ŕ12CO2+6H2O +X2 +H2

Podobne prace

Do góry