Ocena brak

Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Samokontrola

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Dorosłość oznacza znaczną zdolność panowania nad własnymi procesami psychicznymi i wła­snymi zachowaniami (Wygotski, 1971). Dorosły intencjonalnie organizuje swoje wysiłki w celu niedopuszczenia do sytuacji utraty kontroli, a gdy tak się stanie dąży do jej odzyskania. Tym, co pozwala zabez­pieczyć się przed utratą kontroli jest opanowanie zdolności projektowania swojego życia: formułowania celów dalekich i bliskich oraz planowania etycznych i efektywnych działań dla ich osiągnięcia.

Zdolność panowania nad własnymi procesami poznaw­czymi otwiera niedostępne dziecku możliwości reflektowania się nad sobą, światem i swoim w nim miejscu. Integracja wyższych funkcji psychicznych, takich jak pamięć logiczna, dowol­ność spostrzegania czy uwagi w związku z centralną w tym okresie życia funkcją myślenia pojęciowego czyni młodego dorosłego gotowym do projektowania stanów świata i zwiększania zakresu dowol­ności uczestniczenia w nim. Otwiera to przed nim możliwość świadomego uczestniczenia w życiu swojej społeczności i tworzonej przez nią kulturze (Wygotski, op. cit.).

Podobne prace

Do góry