Ocena brak

Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Etyczność

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Moment uformowa­nia się systemu etycznego stanowi punkt zwrotny w sposobie orga­nizowania za­chowań młodego dorosłego. Dochodzi wtedy do uwolnienia od wczesnodziecięcego po­czucia moralnego obo­wiązku i ideologicznego zobowiązania okresu młodości. Własny system etyczny stanowi podstawę działania na rzecz drugiego czło­wieka nie w wyniku po­czucia obowiązku, a z własnej dobrej woli (Rorty, 1996).

Wola działania w zgo­dzie z duchem wartości obecnych we własnym poglądzie na świat i projekcie warto­ścio­wego działania w nim pozwala pomimo wszelkich różnic (fizycznych, społecznych, kulturowych) odczuwanych w stosunku do innych ludzi czuć się ich sojusz­nikiem gotowym do różnych form zaangażowania i niesienia pomocy.

Podobne prace

Do góry