Ocena brak

WAVELL ARCHIBALD (1883-1950) - marszałek polny

Autor /ciastko Dodano /02.03.2011

Jeden z najwybitniejszych brytyj­skich dowódców, żołnierz wojen burskich i I wojny światowej, w lip­cu 1939 r. objął stanowisko głów­nodowodzącego brytyjskimi woj­skami lądowymi na Bliskim Wscho­dzie. Był dobrym organizatorem i koordynatorem działań wojsk na ogromnym obszarze obejmującym północną i wschodnią Afrykę oraz wschodnią część rejonu Morza Śródziemnego.

Mimo niedostatków w zaopatrzeniu, którego w pierwszym okresie wojny Wielka Bryta­nia nie mogła przysłać, dowodzone przez niego wojska podjęły ofensy­wę przeciwko liczniejszej włoskiej 10 armii, rozgromiły ją, opanowały Cyrenajkę; pobiły też i zniszczyły wojska włoskie w Afryce Wscho­dniej. W tym czasie zmuszony był odesłać część oddziałów do Grecji, Iraku i Syrii. Nie dysponował wy­starczającymi siłami, aby przeciw­stawić się pierwszej ofensywie wojsk niemiecko-włoskich, które 11 kwietnia dotarły do granicy Egip­tu. Porażka w operacji *„Battleaxe" przesądziła o decyzji premiera Win-stona Churchilla w sprawie dokona­nia zmiany na stanowisku dowódcy wojsk brytyjskich na Bliskim Wschodzie; w lipcu 1941 r. objął je gen. Claude *Auchinleck, a gen. Wavell, oddelegowany w listopa­dzie 1941 r. do Indii, objął stanowi­sko głównodowodzącego wojskami brytyjskimi stacjonującymi w tym kraju.

W grudniu tego roku stanął na czele nowo utworzonego dowódz­twa sił Sprzymierzonych w połu­dniowo-wschodniej Azji (ABDA Command), ale nie dysponował siła­mi koniecznymi do zatrzymania Ja­pończyków zajmujących *Malaje, Holenderskie Indie Wschodnie i *Birmę. W grudniu 1942 r. podjął ofensywę (w ograniczonym zakresie ze względu na brak środków) w Arakanie. W czerwcu 1943 r. zo­stał mianowany wicekrólem Indii. W 1947 r. powrócił do Wielkiej Brytanii.

Podobne prace

Do góry