Ocena brak

Warunki zawierania umów gospodarczych

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Istnieją 3 tryby zawierania umów gospodarczych:

1. Tryb ofertowy.

(złożenie oferty przez oferenta i przyjęcie oferty przez zainteresowanego)

Prosty tryb ofertowy polega na przyjęciu oferty bez negocjacji co do jej treści. Możliwe jest natomiast przejście z oferty do innych trybów ustalania treści umowy.

2. Tryb rokowań.

~ Ustalenie treści umowy w wyniku negocjacji. W tym trybie umowę uznaje się za zawartą jeżeli strony dojdą do porozumienia we wszystkich kwestiach będących przedmiotem negocjacji.

3. Tryb przetargowy.

Zawieranie umów na drodze przetargów (ustny - licytacja, pisemny - ofertowy). Ustawowy wymóg przetargów - zbycie i nabycie środków trwałych P.P., autostrady płatne, tam gdzie pieniądze z budżetu państwa. Są to przeważnie przetargi ofertowe. Ten tryb może przerodzić się w rokowania.

Gdy w umowie brakuje wszystkich kwestii np. miejsca, terminu - znajduje zastosowanie KC. Jeżeli strony nie określiły w umowie gospodarczej czasu i terminu w którym powinny sobie świadczyć to dłużnik powinien wykonać zobowiązanie niezwłocznie po wezwaniu wierzyciela (niezwłocznie to 14 dni). Brak miejsca świadczenia: dług pieniężny jest długiem oddawczym - dłużnik powinien świadczyć w miejscu gdzie wierzyciel miał swą siedzibę w momencie spisywania umowy. Dług w naturze jest długiem odbiorczym - dłużnik powinien świadczyć w miejscu gdzie miał siedzibę (u siebie).

Podobne prace

Do góry