Ocena brak

Warunki zatrudniania młodocianych

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Młodocianym - w rozumieniu kodeksu jest osoba , która ukończyła 16 lat , a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.

Dla prawa pracy podstawową klasyfikacją pracownika jest wiek, nazywa się minimalnym wiekiem dopuszczenia pracownika do pracy.

Zasady zatrudniania młodocianych :

1.Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

a.ukończyli co najmniej gimnazjum

b.przedstawiają świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

2.Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

Umowa o przygotowanie zawodowe jest umową o pracę podlegającą tylko szczególnej regulacji, co do czasu pracy i obowiązków pracowniczych.

Młodociany, który ma przygotowanie zawodowe ale nie ma 18 lat jest zatrudniony na podstawie zwykłą umowy o pracę to też podlega przepisom szczególnym o zatrudnieniu młodocianych dopóki nie ukończy 18 lat.

Ochrona młodocianego

1.ochrona zdrowia młodocianego – młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia.

2.czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godz. na dobę, w wieku powyżej 16 lat 8 godz. na dobę do czasu pracy młodocianego wlicza się też czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.

3.młodocianego nie wolno zatrudniać w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych.

4.nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych.

Podobne prace

Do góry