Ocena brak

WARUNKI PRAC I ICH RODZAJE

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Środowisko pracy to inaczej warunki pracy.  

Warunki pracy to ogół elementów i cech obiektywnej sytuacji towarzyszącej pracownikom zakładu pracy, w której realizują oni zadania przedsiębiorstwa, a które określają ogólne położenie ludzi, kształtują charakter pracy, w konsekwencji oddziaływują na ich postawy i zachowania. Socjologiczną ocenę warunków pracy z punktu widzenia celów społecznej organizacji pracy przedsiębiorstwa można ujmować w aspektach:

1. Materialnego środowiska pracy

2. Społecznego środowiska pracy.

Materialne środowisko pracy to czynniki materialnego otoczenia stale oddziaływujące na człowieka. Istotnymi elementami materialnego środowiska pracy z punktu widzenia pełnienia ról organizacyjnych są:

1. Warunki techniczne, na gruncie których uruchomiony jest proces pracy. Warunki te wynikają ze stopnia i charakteru wyposażenia pracowników w środki pracy. Poziom wyposażenia określa ilość środków pracy, jaka przypada na jednego zatrudnionego. Charakter wyposażenia wynika natomiast z wpływu tych środków na uciążliwość i bezpieczeństwo pracy.

2. Stosowane technologie (metody produkcyjne) uruchomiane przy pomocy danych środków pracy. Różne technologie związane są z różnym stopniem uciążliwości pracy i w różnym stopniu zagrażają realizowaniu ról społecznych. Społeczne środowisko pracy kształtowane jest przez organizacje i stosunki międzyludzkie w zakładzie pracy. Społeczne warunki to układy pozaekonomiczne instytucjonalne i grupowe, zjawiska i procesy zachodzące między ludźmi uwikłanymi w funkcjonowanie gospodarki.

Układ społeczny przedsiębiorstwa tworzy treść społecznych warunków, w ramach których wykonują swoje zadania pracownicy zakładu. Warunki społeczne przedsiębiorstwa to ogół sytuacji społecznej zaznaczającej się w przedsiębiorstwie, towarzyszącej jego pracownikom w procesie uczestnictwa oraz realizacji ról w zakładzie, które tworzą zależności występujące między ludźmi na gruncie urzeczywistniania przez nich celów i wartości.

Podobne prace

Do góry