Ocena brak

Warunki formalne pozwu

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Pozew powinien czynić zadość warunkom przepisanym przez k.p.c. Warunki te dotyczą formy i treści pozwu. Warunki formalne pozwu są te same, co dla każdego pisma procesowego, będącego pierwszym pismem w sprawie, a ponadto powinien zawierać warunki szcze­gólne

1) dokładne określenie żądania — zależnie od konkretnej sy­tuacji materialnoprawnej, z której wynikła potrzeba dochodzenia roszczenia;

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie;

3) w sprawie o prawa majątkowe — oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że tym przedmiotem jest określona kwota pieniężna, która stanowi wówczas wartość przedmiotu sporu;

Jeżeli natomiast powód będący usługodawcą lub sprzedawcą.

Poza podaną wyżej obligatoryjną treścią pozew może zawierać treść fakultatywną, a wiec np. wioski o zabezpieczenie powództwa, o nada­nie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda oraz wnioski służące do przygoto­wania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i bieg­łych;

dokonanie oględzin

polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentów bę­dących w jego posiadaniu a potrzebnych do przeprowadzenia dowodu lub przedmiotu oględzin;

zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w innych sądach. urzędach lub u osób trzecich.

Podobne prace

Do góry