Ocena brak

WALLENBERG RAUL (1912-1947) - dyplomata

Autor /ciastko Dodano /02.03.2011

Szwedzki dyplomata, wysłany przez rząd swojego kraju na Węgry w 1944 r. w celu ratowania 230 tys. Żydów, jacy pozostali w Budape­szcie po deportacji 437 402 osób tej narodowości z innych miast. Przy­był do Budapesztu 9 lipca 1944 r., wyposażony w znaczne środki fi­nansowe przez American Jewish Jo­int Distribution Committee. Wkrótce węgierski dyktator adm. Miklós *Horthy wstrzymał dalszą deporta­cję, natomiast Wallenberg koordyno­wał działania ambasad państw neu­tralnych, nuncjatury papieskiej i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża mające na celu uratowanie pozostałych przy życiu Żydów.

Ocenia się, że w wyniku tej akcji, do czasu podjęcia przez Niemców wy­wózek po obaleniu Horthy'ego w październiku 1944 r., udało się uratować 30 000-100 000 Żydów. 17 stycznia 1945 r., po wkroczeniu wojsk radzieckich do Budapesztu, Wallenberg udał się na spotkanie z marsz. Rodionem *Malinowskim do Debreczyna (podobno przed uda­niem się tam miał powiedzieć, że nie wie, czy jedzie „jako gość, czy jako więzień") i od tego czasu słuch o nim zaginął.

Według najbardziej prawdopodob­nej wersji został aresztowany przez szefa kontrwywiadu Wiktora Aba-kumowa na mocy nakazu podpisa­nego przez zastępcę ludowego ko­misarza obrony Nikołaja Bułganina, gdyż władzom radzieckim zależało na pozyskaniu go do współpracy ja­ko pośrednika z Zachodem i środo­wiskami żydowskimi. Prawdopo­dobnie odmówił współpracy i został zamordowany (być może otruty) w więzieniu na Łubiance 17 lipca 1947 r.

Podobne prace

Do góry