Ocena brak

Wady prawa sprzyjające korupcji

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

1. Większość ustaw wymierzonych w korupcję nie działa, niestety, dostatecznie skutecznie.

• Jedną z przyczyn jest słabość kontroli wewnętrznej, zwłaszcza w ministerstwach i urzędach wojewódzkich

• Brak dostatecznej kontroli nad sposobami dysponowania funduszami publicznymi. Utrzymujące się dotacje (m.in. w rolnictwie, górnictwie, w służbie zdrowia, w dziedzinie kultury) są częstokroć niewłaściwie („korupcjogennie") wykorzystywane z powodu braku precyzyjnych przepisów mówiących o dysponowaniu nimi i o ich wydatkowaniu.

•  Ponadto wiele sytuacji i pokus korupcyjnych rodzi angażowanie kapitału państwowego w przedsięwzięcia gospodarcze, w których Skarb Państwa nie ma większości.Korupcja w okresie zmiany ustrojowej

2. Zapoczątkowana wydarzeniami 1989 roku transformacja ustrojowa spowodowała, że pojawiły się nowe uwarunkowania i formy korupcji.

• Wydatne poszerzenie sfery swobód obywatelskich,

• przekształcenia stosunków własnościowych

kształtowanie się wolnego rynku,

wzrost prywatnego obrotu handlowego,

• otwarcie granic i tym podobne zjawiska stworzyły dogodne warunki do szybkiego bogacenia się w sposób niezgodny z prawem.

• ogólna liberalizacja prawa wraz z tendencją do dekryminalizacji pewnych typów przestępstw i łagodzenia orzekanych sankcji karnych,

• a także nieefektywne działanie organów kontrolni prawnej i wymiaru sprawiedliwości również przyczyniały się do wzrostu korupcji.

3. Istnieniem niedoskonałych, przestarzałych regulacji prawnych, zawierających liczne luki i niedopowiedzenia Do potowy 1991 roku brak było w Polsce przepisów karnych regulujących różne przejawy:

• naruszania rzetelności obrotu gospodarczego,

• manipulowania subwencjami i kredytami,

działania na szkodę wierzycieli,

• fałszerstw kredytowych, bankowych, podatkowych i komputerowych.

4. Opieszałość i niesprawność działania kontroli finansowo-administracyjnej.

5. Tolerowanie braków w sprawozdawczości urzędów, prowadzenie przez nie niejasnych i niepełnych ewidencji,

6. Zawieranie umów bez pisemnego ich poświadczenia,

7. Nieefektywny nadzór nad pracą urzędników,

8. Zgoda na wydawanie poleceń sprzecznych z obowiązującymi przepisami (nawet rangi ustawowej)

9. Na pełnienie przez wysokich urzędników państwowych funkcji kierowniczych w spółkach prywatnych

10.Innego typu zachętą do korupcji byty luki w przepisach prawnych oraz stanowienie takiego prawa, którego nikt nie byt w stanie bodaj w części wyegzekwować.

Podobne prace

Do góry