Ocena brak

Wady oświadczenia woli

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Są to wszystkie te wypadki, w których zachodzi niezgodność między aktem woli a jego przejawem – oświadczeniem woli. Rozbieżność ta może być spowodowana celowo , bądź niezamierzona.

Zamierzone niezgodności między aktem woli, a jego przejawem na zewnątrz:

  • Oświadczenie nie na serio (per iocum) gdy z okoliczności wynika , że nie towarzyszy mu akt woli.

  • Czynność prawna pozorna (simulatio) gdy strony umawiają się, że ich oświadczenia nie mają powodować żadnych skutków prawnych, albo że mają powodować inne, niż te , które powinny wynikać ze złożonych oświadczeń.

  • Zastrzeżenie potajemne (reservatio mentalis) gdy składający oświadczenie nie ma zamiaru wywołania skutków prawnych, ale nie ujawnia tego drugiej stronie.

Niezamierzone niezgodności , czyli błąd (error) , przez który rozumie się mylne wyobrażenie o okolicznościach zawieranej umowy:

  • Błąd co do rodzaju czynności prawnej(error in negotio) gdy dwie strony złożyły oświadczenia woli, ale każda z nich miała w zamiarze wywołanie innych skutków.

  • Błąd co do tożsamości osoby (error in persona) jeśli oświadczenie zostało złożone stronie mylnie wziętej za kogo innego.

  • Błąd co do tożsamości przedmiotu czynności prawnej (error in corpore) gdy każda ze stron uczestniczących miała na uwadze np. przy umowie kupna-sprzedaży , inny grunt nabywany za określoną cenę.

  • Błąd co do istotnych właściwości przedmiotu czynności prawnej (error in substantia) jeśli np. pierścień nabyty jako złoty okazał się miedziany.

  • Błąd co do jakości przedmiotu (error in qualitate)

Do wad oświadczenia woli zalicza się również i te wypadki w których zachodziła nieprawidłowość w powzięciu aktu woli , chociaż uzewnętrznionego zgodnie z zamiarem.

  • Przymus psychiczny (metus) gdy czynność została podjęta pod wpływem obawy.

  • Podstęp (dolus) polegający na umyślnym wprowadzeniu w błąd celem osiągnięcia korzyści majątkowej.

Podobne prace

Do góry