Ocena brak

W jakiej formie mogą odbywać się zgromadzenia akcjonariuszy. Rodzaje zgromadzeń oraz zasady działania

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Spółka akcyjna posiada następujące organy: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd.

Walne zgromadzenie stanowi o najważniejszych sprawach związanych z bytem i działalnością spółki. Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne, a jego kompetencje określają przepisu kodeksu spółek handlowych, jak i statutu. Uchwały mogą być powziete w każdej sprawie o ile nie wchodzi to do kompetencji rady lub zarządu.

Zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się w wypadkach przewidzianych w kodeksie i statucie spółki oraz gdy organy spółki lub organy uprawnione do zwoływania uznają to za wskazane. Może ono odbyć się, zatem w każdym czasie i każdej sprawie.

Zwyczajne zgromadzenie zwołuje zarząd lub rada nadzorcza, a nadzwyczajne zarząd. Rada nadzorcza ma prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeśli uzna to za wskazane, a zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni dnia złożenia odpowiedniego żądania. Statut spółki może przyznać uprawnienia zwoływania zgromadzeń innym osobom.

Prawo do zwoływania nadzwyczajnego zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszowi i akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Żądanie takie musi być na piśmie do zarządu na miesiąc przed proponowanym terminem zwołania. Statut może określić, że może to być mniej niż 1/10 kapitału zakładowego.

Jeżeli po 2 tygodniach na żądanie akcjonariuszy zgromadzenie nie odbędzie się, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie rozstrzyga, kto ponosi koszty zwołania i odbycia zgromadzenia. W zawiadomieniu o zgromadzeniu należy się powołać na postanowienie sądu.

Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na 3 tygodnie przed terminem zgromadzenia. Oznaczona jest data godzina, miejsce, porządek obrad i projekty uchwał. Jeżeli wszystkie akcje były imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, zapisemnym potwierdzeniem odbioru, wysyłanymi 2 tygodnie przed zgromadzeniem. Dzień wysłania listów to dzień ogłoszenia.

W sprawach nie objętych porządkiem obrad oraz w sytuacjach nieformalnego zwołania walnego zgromadzenia uchwały mogą być podjęte o ile nikt nie zgłasza sprzeciwu i jest reprezentowany cały kapitał. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych, zastawnicy oraz użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mogą uczestniczyć na walnym zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi wieczystej, co najmniej na tydzień przed zgromadzeniem. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu, jeżeli dokumenty zostały złożone w spółce na tydzień przed terminem zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia od notariusza, banku, domu maklerskiego, gdzie zostały złożone. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć także członkowie rady i zarząd.

Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego, który podpisuje listę obecności, wszystkie

Uchwały powinny być umieszczone w protokole sporządzanym przez notariusza.

Zgromadzenie powinno odbywać się w siedzibie spółki, w miejscu określonym przez statut, ale wyłącznie na terytorium RP.

Prawo głosu przywiązane jest do akcji ile akcji tyle głosów. Akcjonariusz może być na zgromadzeniu osobiście lub może go reprezentować pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Głosowanie jest jawne chyba, że ktoś wniesie sprzeciw. Uchwały wbrew postanowieniom statutu mogą być zaskarżone, a wbrew prawu, są podstawą do wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności.

Podobne prace

Do góry