Ocena brak

W jakich sytuacjach obcokrajowcy mogą prowadzić na terenie RP działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak Polacy

Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011

1. Uwagi ogólne

Przedsiębiorstwo międzynarodowe w znaczeniu ekonomicznym: prowadzone przez osoby prawne różnej przynależności państwowej lub przez osoby fizyczne o różnym obywatelstwie.

Przedsiębiorstwa takie mają z reguły charakter mieszany, występują zazwyczaj jako spółki cywilne lub handlowe, a ich kapitał organ zarządzający i skład osobowy międzynarodowy.

Ich statut personalny wyznacza prawo państwa, w którym powstają i funkcjonują są one pochodną prawa państwowego, a nie międzynarodowego [Else przedsiębiorstwo międzynarodowe w sensie prawniczym].

Przedsiębiorstwami międzynarodowymi w znaczeniu ekonomicznym są przedsiębiorstwa działające na podstawie:

- ustawy z 14.VI.1991r. o spółkach z udziałem zagranicznym,

- ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

- prawa bankowego,

- ustawy z 6.VII.1982r. o zasadach prowadzenia na terytorium PL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

2. Spółki działające na podstawie ustawy z dnia 14.VI.1991r.

Stwarza najszersze prawne przesłanki doprowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne w PL:

- ZOO

- SA z siedzibą w PL

- nabycie udziałów lub akcji w spółkach, które już prowadzą działalność w PL

Podmiotami zagranicznymi w rozumieniu ustawy są:

- osoby prawne z siedzibą za granicą

- osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą

- spółki osób prawnych i fizycznych nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie właściwych przepisów obcych

- osoby prawne zależne; tj. osoby z siedzibą na terenie PL, które są w ten sposób zależne od podmiotów zagranicznych (mają większość głosów lub gdy większość członków  jej zarządu jest jednocześnie członkami zarządu lub pełniącymi funkcje kierownicze podmiotu zagranicznego lub innego podmiotu od niego zależnego)

- zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych wg ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym danego państwa.

- W PL: uprawnione do tworzenia spółek z udziałem zagranicznym są:

* osoby fizyczne

* osoby prawne

* ułomne osoby prawne

Nie ma ograniczeń geograficznych, ustrojowych czy politycznych, ale niektóre sfery działalności wymagają zezwolenia (wydaje MPW na wniosek zainteresowanych podmiotów, MPW może odmówić wydania zezwolenia gdy działalność spółki z udziałem kapitału zagranicznego zagrażałaby interesom gospodarczym państwa i obronności państwa oraz ochronie tajemnicy państwowej)

Wkłady:

- pieniężne - z zagranicy i przeliczone wg. kursu NBP

- aport z zagranicy lub zakupiony w PL, ale za dewizy wymienione w NBP

- dochody uzyskane z akcji lub udziałów w innych spółkach, kwoty uzyskane z ich sprzedaży, itp.

Spółki z udziałem zagranicznym są opodatkowane jak osoby prawne.

Ulgi podatkowe nakierowane na:

- zwiększenie exportu towarów i usług,

- import nowoczesnych technologii,

- prowadzenie działalności w rejonach objętym strukturalnym bezrobociem.ponadto gdy:

- przedsiębiorstwo ma odpowiednio wysoki wkład podmiotów zagranicznych do spółki - ponad 2 mln ECU,

- nabyło udziały lub akcje SP

Prawo do:

- transferu dochodów bez odrębnego zezwolenia dewizowego z:

* kwot uzyskanych ze sprzedaży lub umorzenia udziałów,

* kwot uzyskanych z likwidacji spółki z tytułu odszkodowania

Odbywa się za pośrednictwem banku dewizowego na podstawie imiennego zaświadczenia wystawionego przez podmiot uprawniony do badania bilansu

- transferu wynagrodzeń dla pracowników spółki będącymi osobami zagranicznymi

Odbywa się za pośrednictwem banku dewizowego na podstawie imiennego zaświadczenia wystawionego przez spółkę

3. Drobna wytwórczość

Na podstawie ustawy z 6.VII.1988r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów gospodarczych.

Od dnia 12.I.1989r. gdy weszła w życie ustawa z 23.XII.1988r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych to:

- Na jej podstawie może odbywać się podejmowanie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne

- Przedsiębiorstwa zagraniczne i z udziałem zagranicznym działające na podstawie ustawy z 6.VII.1982r. mogły przekształcić się w:

* kontynuować działalność aż do wyczerpania się terminu określonego w pozwoleniu na dotychczasowych podstawach prawnych

*przekształcić się w spółki działające na podstawie nowej ustawy

Przedsiębiorstwa:

- zagraniczne:

* spółka handlowa lub cywilna - udziałowiec - polski lub zagraniczny podmiot gospodarczy.

- z udziałem zagranicznym:

* prawa majątkowe przysługują wyłącznie zagranicznej osobie cywilnej lub prawnej

* działają na podstawie zezwoleń (do 20 lat, w wypadkach uzasadnionych okresem amortyzacji do 40 lat).

* te przedsiębiorstwa, które są SH lub SC opierają swą działalność odpowiednio na kodeksie H lub KC.

* w zakresie zatrudnienia, stosunków pracy, spraw socjalnych oraz ubezpieczeń społecznych stosuje się prawo PL

- both:

* mogą zaciągać kredyty obrotowe i inwestycyjne zaciągać w PL i zagranicznych bankach,

* inne niż w ustawie z 14.VI.1996r. zasady wykorzystania zysku i jego transferu za granicę - art. 27 - 28 ustawy

4. Banki i ubezpieczenia w formie spółki z udziałem zagranicznym

Oparta na:

- przepisach prawa bankowego

- ustawy o działalności ubezpieczeniowej

- NIE (z wyjątkiem nabywania i obejmowania akcji zakładów ubezpieczonych przez podmioty zagraniczne) oparta na ustawie z 14.VI.1991r. o spółkach z udziałem zagranicznym

5. Przedstawicielstwa

Podmioty zagraniczne mogą prowadzić działalność także na podstawie rozporządzenia RM z 6.II.1976r. w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym do tworzenia przedstawicielstw na terytorium PL dla wykonywania działalności gospodarczej.

Zagraniczna osoba prawna lub fizyczna może samodzielnie lub wspólnie z PL podmiotami gospodarczymi lub instytucjami utworzyć przedstawicielstwo:

- cel: działalność gospodarcza

* handel zagraniczny

* transport

* turystyka

* kultura

Ale NIE

* spedycja

* dystrybucja paczek zagranicznych

* skład konsygnacyjny

* usługi naukowo techniczne

- Przedstawicielstwo może działać jako:

* oddział lub agencja

* biuro informacji lub biuro nadzoru

Przedstawicielstwo może działać dopiero od uzyskania zezwolenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą lub właściwego ministra w porozumieniu z MWGzZ oraz MF.

Podobne prace

Do góry