Ocena brak

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH DZIAŁANIE NA ROZKAZ UCHYLA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Rozkaz przełożonego jest okolicznością wyłączającą winę sprawcy tylko wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie 3 przesłanki zawarte w rt. 318 KK. Artykuł ten dotyczy tylko żołnierza:

- żołnierz który popełnia czyn zabroniony

- czyn ten musi być dokonany w wyniku wydanego wcześniej rozkazu przełożonego. Rozkazem jest polecenie określonego działania lub zaniechania, wydane służbowo żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żołnierza starszego stopniem.

- powołanie się przez sprawcę na działanie pod wpływem rozkazu jest nieświadomość przestępności czynu.

Odpowiedzialność karna żołnierza nie jest wyłączona, jeśli chciał on lub godził się na popełnienie przestępstwa.

Do góry