Ocena brak

W jaki sposób sztuczna inteligencja prezentuje wiedzę?

Autor /Chaim Dodano /31.01.2012

Inteligentna maszyna musi być zdolna do symbo­licznego przedstawienia swej „wiedzy". Sztuczna inteligencja może zaprezentować informacje na trzy sposoby. Są to logika orzekająca, formuły oraz systemy oparte na regułach.
Logika orzekająca za pomocą symboli matema­tycznych opisuje zasady i warunki, w jakich owe zasady mogą być prawdziwe bądź fałszywe. Regu­ły owe wyrażane są w postaci ciągów znaków i podlegają obróbce według ścisłych praw mate­matyki. Metoda ta doskonale pasuje do programów komputerowych, które pracują z ciągami znaków w postaci binarnej. Jednak logika orzekająca nie jest dobrą metodą do reprezentowania charaktery­stycznych dla człowieka uczuć oraz do radzenia sobie z obszarami niepewności.
Metodą bliższą ludzkiej inteligencji jest przed­stawienie wiedzy poprzez formuły, które są jed­nostkami reprezentującymi klasy obiektów oraz pojęć, a także definiują związki pomiędzy nimi. Na przykład formuła „samochód" reprezentuje jaki­kolwiek samochód, niezależnie, jakiego jest on przeznaczenia i jakiej marki. Aby uściślić pojęcie i ograniczyć się wyłącznie do samochodów nie­bieskich, użyjemy następnej formuły „niebieski". Niebieskie samochody osobowe będą reprezento­wane z kolei przez następną formułę „osobowy". Jest to niewątpliwie bardzo obrazowa forma repre­zentowania informacji, jednak znacznie mniej nada­jąca się do opisania warunków prawdziwości twier­dzeń niż logika orzekająca.
Opierając się na zbiorze znanych faktów sys­tem funkcjonujący na podstawie reguł porównuje zestaw zasad z informacją, która została do niego dostarczona. W wyniku tego działania system for­mułuje wnioski. System może również wybierać zasady odpowiednie dla obróbki przychodzących danych. Systemy pracują w dwóch kierunkach: wsteczne wychodzą ze stwierdzenia, które należy otrzymać i określają zestaw reguł, który by owe stwierdzenie objaśnił; postępowe poszukują wnio­sków wynikających z dostarczonych danych.

Podobne prace

Do góry