Ocena brak

W jaki sposób pracują systemy sztucznej inteligencji przy rozpoznawania obrazów?

Autor /Chaim Dodano /31.01.2012

Rozpoznawanie obrazów stanowi tę część sztucz­nej inteligencji, która umożliwia systemom kom­puterowym określenie charakterystycznych cech dostarczonych danych i przechowywanie ich tak, by rozpoznać owe dane w innej sytuacji. Systemy rozpoznawania obrazów wciąż znajdują się we wczesnych stadiach rozwoju, jednak istnieją już konkretne aplikacje potrafiące dokonywać anali­zy danych wizualnych, takich jak mapy pogody czy też pismo odręczne.
Próby rozwinięcia takich systemów, które po­winny pracować w sposób bardzo zbliżony do pra­cy mózgu, doprowadziły do stworzenia tzw. sieci neuronowych. Sieć neuronowa „uczy się" w spo­sób podobny do naszego mózgu, pobierając i ana­lizując informacje i modyfikując jednocześnie połą­czenia logiczne wewnątrz sieci.
Systemy rozpoznawania obrazów pracują w ten sposób, że rozbijają dostarczoną informację - mo­del - na szereg mniejszych składowych. Nazywa się to dekompozycją danych. Następnie system ponownie składa pierwotną informację z elemen­tów za pomocą skonstruowanego przez siebie sche­matu postępowania. Ten etap to rekonstrukcja danych. Aby sprawdzić dokładność opracowanego schematu, system używa różnych serii składników, by odtworzyć z nich informację pierwotną. Ten proces nazywa się transformacją. W ostatnim eta­pie - rozpoznawaniu - maszyna analizuje nowe komponenty, sprawdzając, czy nie pasują do tego samego schematu co model pierwotny.
Najtrudniejszym aspektem rozpoznawania obra­zów jest zidentyfikowanie zestawu danych jako czegoś, co maszyna już kiedyś „widziała" i czego się nauczyła. Współczesne systemy rozpoznawania obrazów mogą przeanalizować i rozpoznać za­ledwie niewielką liczbę cech, które odróżniają od siebie dwa zestawy danych. Jednak rozwijane są systemy bardziej skomplikowane. Jeden z nich - IrisScan - został opracowany, by rozpoznawać róż­nice pomiędzy tęczówkami ludzkich oczu. W ten sposób można stworzyć dobry system umożliwia­jący identyfikację osób.

Podobne prace

Do góry