Ocena brak

W JAKI SPOSÓB POWSTAJE STOSUNEK PRACY MIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Nawiązanie stosunku pracy między pracownikiem i zakładem pracy powodują:

  • Umowa

  • Powołanie

  • Wybór

  • Mianowanie

  • Spółdzielcza umowa o pracę

Podstawową formą stosunek pracy jest umowa o pracę. Dotyczące umowa o pracę przepisy stosowane są w dość szerokim zakresie także do stosunek pracy wynikających z mianowania, wyboru i innych źródeł.

W drodze powołania nawiązuje się stosunek pracy z niektórymi pracownikami służby państwowej – w wojsku, służbie zdrowia. Osoby na te stanowiska powołuje właściwy organ. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie odwołany ze stanowiska.

Na podstawie wyboru nawiązuje się stosunek pracy wówczas, gdy z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze prac.

W drodze mianowania powstaje stosunek pracy niektórych kategorii pracowników państwowych.

Spółdzielcza umowa o pracę jest źródłem stosunku pracy między spółdzielnią pracy a jej członkami.

NA JAKICH ZASADACH NASTĘPUJE ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

Umowa o pracę ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:

  • na mocy porozumienia stron

  • wskutek wypowiedzenia przez jedną ze stron

  • w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

  • z upływem czasu, na który umowa była zawarta

  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonana umowa była zawarta.

Podobne prace

Do góry