Ocena brak

W jaki sposób niszczone jest środowisko i jak się temu zapobiega

Autor /Tytus Dodano /30.09.2011

Działalność gospodarcza człowieka ma ogromny wpływ na wszystkie składniki środowiska, a głównymi źródłami zanieczyszczeń są: miasta, przemysł, rolnictwo, transport lądowy i wodny.

Np. wielkie miasta wytwarzają dziennie tysiące ton śmieci, wód ściekowych oraz pyłów i gazów, które zanieczyszczają powietrze. Tak samo jest z przemysłem, który również dostarcza bardzo duże ilości zanieczyszczeń powodując tym samym powolne zmienianie się składu atmosfery. Natomiast dla rzek. Jezior, mórz i oceanów najgroźniejsze jest zanieczyszczanie przez ścieki komunalne i przemysłowe, przez co znika w nich tlen, a na dnie osadzają się trujące substancje. Jednak najgroźniejsze dla otwartych mórz i oceanów są katastrofy tankowców i szybów wydobywczych. Poprzez proces chemizacji rolnictwa do gleb, wód gruntowych i rzecznych dostają się środki owadobójcze i grzybobójcze oraz nawozy sztuczne. Powodują one bujny rozwój planktonu, który z czasem rozkłada się na dnie wód powodując pojawienie się trującego siarkowodoru. Z czasem może to spowodować zaniknięcie życia w zbiornikach wodnych.

Największy jednak wpływ na przyrodę ma człowiek,który niszczy organizmy żywe oraz nie umie racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych, które są praktycznie wszystkim, co nas otacza. Ludzie z czasem nauczyli się z nich korzystać, ale nie zawsze prawidłowo. Niektóre zasoby są odnawialne np. wiatr, woda, promieniowanie słoneczne. Ale są też takie, których nie da się odnowić i występują one w ograniczonej ilości. Niekorzystny wpływ na środowisko mają również osiągnięcia techniki m.in.: samochody oraz promy kosmiczne, których spaliny dostając się do powietrza zatruwają je. Kominy zakładów przemysłowych emitują duże ilości dymów, które łącząc się z opadami tworzą kwaśne deszcze.Również wybuchy wulkanów powodują emitowanie zanieczyszczeń do atmosfery.

Każda gałąź przemysłu jest bardzo szkodliwa dla środowiska i w jakiś sposób je zanieczyszcza.Szczególnie górnictwo,w którym w wyniku nadmiernego eksploatowania kopalin powstają naruszenia układu wód gruntowych, co może spowodować ich wzajemne zanieczyszczanie się oraz nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu terenów położonych w miejscu kopalin.

Bardzo ważnym problemem jest też efekt cieplarniany i efekt pustynnienia. Efekt cieplarniany jest spowodowany głównie wycinaniem lasów, które pochłaniają ogromne ilości dwutlenku węgla, a to właśnie jego nadmierna ilość w atmosferze powoduje ocieplanie się klimatu. Wycinanie lasów ma też niekorzystny wpływ na gleby, które po ich wycięciu zostają odsłonięte i narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Natomiast pustynnienie jest powodowane głównie przez powiększanie swojego obszaru przez pustynie, sztuczne nawadnianie oraz nadmierny wypas bydła i owiec. Można tu podać przykład jeziora Aralskiego, z którego pobliskie rzeki pobierały nadmierne ilości wody. Czynnikami warunkującymi powstawanie nowych pustyń są też warunki klimatyczne.

Aby uchronić siebie nasze dzieci i dalsze pokolenia, którym przyjdzie żyć w trudnych chwilach dla ludzkości nie powinniśmy patrzeć obojętnie na to, co się dzieje z naszym domem Ziemią. Choć spowodowaliśmy wiele nieodwracalnych szkód to możemy zapobiec dalszemu niszczeniu się naszej planety. Aby zapobiec wszelkim emisjom gazów, spalin i pyłów do atmosfery i powolnemu zmienianiu się składu powietrza należy: na kominy wszelkich fabryk zakładać filtry, w samochodach montować katalizatory itp. Natomiast, aby chronić gleby należy unikać chemizacji rolnictwa i irygacji gleb. Trzeba też zmniejszyć ilość wycinanych lasów, co sprzyja też zapobieganiu efektowi cieplarnianemu. Ważna jest też ochrona różnych gatunków roślin i zwierząt. Dlatego tworzy się liczne parki narodowe i rezerwaty. Jednym z pierwszych był park Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. Powinniśmy również ograniczać wydobycie surowców nieodnawialnych i zastępować je surowcami wtórnymi, które można uzyskać ponownie z już raz użytych.

Bardzo pomocne okazuje się też segregowanie odpadów, co sprzyja odzyskiwaniu surowców wtórnych. Dla ochrony wód powinno budować się oczyszczalnie ścieków i skutecznie zapobiegać wszelkim innym zanieczyszczeniom. Przede wszystkim należy zawsze racjonalnie i przemyślanie działać względem środowiska, tak aby nie naruszyć równowagi ekosystemów. Pamiętajmy, że bardzo wiele zależy od nas i naszego indywidualnego postępowania. W innym wypadku może zostać narażone życie ludzkie.

Do góry