Ocena brak

W jaki sposób następuje powielanie chromosomów?

Autor /Komun Dodano /31.01.2012

Odkrycie struktury DNA pozwoliło jednocześnie na wyjaśnienie, co działo się z chromosomami pod­czas podziału komórki. Każdy chromosom był cią­giem cząsteczek DNA. Przy podziale zrywały się wiązania pomiędzy zasadami - szczeble drabiny pękały pośrodku. Pozostawały dwie połówki dra­biny, które następnie regenerowały się, korzystając z materiału zawartego wewnątrz komórki. Schemat jest prosty. Adenina łączy się z tyminą, a guanina z cytozyną. Następnie dobudowywane są cząsteczki dezoksyrybozy i grupy fosforanowe i w ten spo­sób powstaje podwójna spirala.
Całkowita liczba różnych nukleotydów jest ce­chą stałą w obrębie gatunku. Jednak mogą one występować w różnej kolejności, czego rezultatem jest w praktyce nieskończona zmienność cech osob­niczych. Rzeczywiście, DNA każdego osobnika jest charakterystyczne tylko dla niego (wyjątkiem są bliźnięta jednojajowe) - stąd możliwość trakto­wania DNA jako „odcisku palca".

Podobne prace

Do góry