Ocena brak

W JAKI SPOSÓB (JAKIMI SPOSOBAMI) MOTYWUJE SIĘ PRACOWNIKÓW DO PRACY

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

Pojecie „motywacji” – „motywowania” bierze się od łacińskiego słowa movere oznaczającego : poruszać, powodować, wprawiać w ruch. U podstaw motywacji, motywowania leżą potrzeby warunkujące określone zachowania człowieka, zmierzające do ich zaspokojenia, a także zadania, które jednostka sobie stawia lub które są mu narzucone z zewnątrz.

Występują zasadniczo 3 rodzaje motywacji pracy :

 • ekonomiczna – najważniejszym motywem pracy jest pieniądz. Wiodącym działaniem jest tu możliwość realizacji własnych celów i potrzeb ekonomicznych. Sposoby : nagrody, premie, podwyżki etc.

 • Produkcyjna – pozaekonomiczna. Zależy głównie od materialnego środowiska pracy, procesów produkcyjnych, organizacyjnych pracy. Do motywów kształtujących ten rodzaj motywacji zalicza się chęć pracy na ulepszonych urządzeniach technicznych, tworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy etc. Sposoby : udostępnianie pracownikom najnowszych technologii

 • Społeczno-osobista – wiąże się z rolą środowiska społecznego pracy dla pracownika. Podstawowym motywem jest tu klimat w zespołach pracowniczych, dobre stosunki z przełożonym, możliwość wpływania na losy firmy, szansa na współpracę ze szczególnymi osobami w firmie, podkreślanie zasług pracownika.

Istnieje wiele sposobów motywowania pracowników, np. motywowanie na zasadzie kija i marchewki, czyli nagród i kar.

Istotnym sposobem motywowania do pracy jest płacawynagrodzenie, pensja, pobory, gaża.

Pracownicy, jeżeli naprawdę mają dać z siebie wszystko, co potrafią, powinni być odpowiednio motywowani. Trzeba stworzyć dogodne warunki dla wzrostu motywacji pracowników do dobrej pracy, stosując motywacyjny system płac, nagradzania i awansowania, uzależniony od znaczenia, kwalifikacji, wkładu, jakości i efektów pracy.

 • kierownicy powinni czynnie i świadomie motywować podwładnych

 • kierownicy musza dostrzegać, że pracownicy mają różne motywacje i uzdolnienia

 • nagrody powinny wiązać się z efektywnością

 • zadania należy projektować tak, by stawiały wyzwania i umożliwiały różnorodność

 • kierownicy powinni pielęgnować kulturę zakładu pracy zorientowana na efektywność

 • kierownicy powinni przebywać blisko podwładnych

 • należy dążyć do czynnego współudziału pracowników w zwiększaniu wydajności pracy.

Można wyróżnić kilka rodzajów motywacji pracowników. Jednak najbardziej rozpoznawalne i widoczne są dwa:

W motywowaniu pracowników najważniejszą rolę odgrywają ich bezpośredni przełożeni. Kierownicy powinni dawać podwładnym przykład swoim codziennym zachowaniem, wiedzą i kulturą osobistą.

Wszyscy pracownicy powinni być informowani o sukcesach i porażkach swojej firmy.

Istnieją dwa rodzaje czynników motywacyjnych:

 • czynniki materialne, do których należą: płace , premie, nagrody, wyróżnienia, świadczenia socjalne itp.,

 • czynniki pozamaterialne, gdzie można wymienić: niski poziom stresu, możliwość awansu, kreowanie własnego rozwoju, stabilizację i pewność zatrudnienia, ciekawą i urozmaiconą pracę.

Motywacyjna rola wymienionych czynników jest różna dla poszczególnych pracowników. Dla jednego najważniejsza jest wysokość płacy, dla innych możliwość samorealizacji. Różnice te wynikają ze stanu wiedzy pracowników, ich wieku, poziomu wykształcenia, cech osobowościowych i stanu posiadania.

Podobne prace

Do góry