Ocena brak

VERBUM. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kultury współczesnej

Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012

VERBUM. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kultury współczesnej, czasopismo o charakterze rel.-kult., wyd. w Warszawie 1934-39. Przeznaczone gł. dla inteligencji kat., związane było z grupą ks. W. Korniłowieza (tzw. Kółko) i środowiskiem Lasek pod Warszawą (zgromadzenie s. franciszkanek prowadzące Zakład dla Ociemniałych); red. początkowo przez Konrada Górskiego (1934, z. 1-2), nast. przez ks. Korniłowicza. Dążąc do odnowy i pogłębienia życia rel. oraz do kształtowania kultury współcz. na gruncie filozofii chrześc., pismo nawiązywało gł. do neotomizmu i myśli J. Maritaina, którego publikacje często drukowało i omawiało. Reprezentowało „postawę otwartą" - humanist. i personalistyczną, gotowość do dyskusji filoz. i światopoglądowej z inteligencją laicką (wielu współpracowników było konwertytami), do afir-macji wartości codziennych, do obiektywnego osądu różnorodnych zjawisk życia współcz., przy równoczesnym sprzeciwie wobec wszelkich przejawów fanatyzmu i totalitaryzmu. Krytyka lit., najbogatszy dział V., poświęcała dużo iłwagi tzw. literaturze kat. (z pol. pisarzy m. in. J. Liebert, W. Bąk, Z. Kossak-Szczucka, K. Iłłakowiczówna, wczesne utwory J. Andrzejewskiego) oraz konfrontacji utworów spoza kręgu chrześcijaństwa z szeroko rozumianymi wartościami katolicyzmu. Reprezentatywnym krytykiem pisma była s. Teresa franciszkanka (Z. Landy), pseud. Silvester, autorka art. programowych (m. in. Kryteria moralne w krytyce literackiej, 1938 nr 4) i wielu wnikliwych omówień literatury współcz. (np. Ferdydurke W. Gombrowicza, 1937 nr 4); ponadto wśród czł. zespołu red. i współpracowników: R. Bluth, I. M. Bocheński, Karol Górski, K. Michalski, M. Morstin-Górska, K. Regamey, K.H. Rostworowski, J. Salamucha, Z. Serafinowicz, L. Staff (m. in. przekłady tekstów liturgicznych), Z. Starowieyska-Morstinowa, S. Swieżawski, M. Winowska, a na prawach gości publicyści in. orientacji (H. Dembiński, B. Miciński, J. Kott, K. Wyka).

OLP VI1 (W.P. Szymański); S. SAWICKI „V. " Pismo i środowisko, „Znak" 1963 nr 6; W. P. SZYMAŃSKI W sprawie Ch.O.Ś. (Chrzęść. Odbudowa Świata). O,, V.", w: Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym, Kr. 1970; M. KUNOWSKA-PORĘBNA „V." (1934-1939)-propozycje dialogu, Zesz. Nauk. KUL 1970 nr 2; K GÓRSKI Dorobek pisarski s. Teresy franciszkanki (Zofii Landy), „Znak" 1972 nr 11; „V." (1934-1939). Pismo i środowisko, oprac. M. Błońska, M. Kunowska-Porębna, S. Sawicki, t. 1-2, Lubi. 1976.

Podobne prace

Do góry