Ocena brak

Venture capital

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011

Charakterystyka

Inwestycje typu Venture Capital to inwestycje w dynamiczne podmioty na wczesnym stadium rozwoju poszukujące źródeł finansowania na dalszy rozwój. Podstawową przesłanką inwestycyjną jest tu potencjał wzrostu danego podmiotu w okresie najbliższych lat. Ponadto w przypadku inwestycji typu venture capital istotną kwestią jest również potencjał do konsolidacji rynku oraz uzyskanie w ten sposób istotnych przewag konkurencyjnych i efektów synergii.


Silne equity story oraz przewagi konkurencyjne jakimi dysponuje danych podmiot są tu jak i w przypadku pozostałych metod pozyskiwania finansowania typu equity podstawowymi czynnikami decydującymi o możliwości pozyskania finansowania. Kwoty finansowania w opisywanym przypadku przeznaczone są głównie na pokrycie wydatków związanych z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa rozumianym jako wzrost mocy produkcyjnych oraz poziomów generowanych przychodów jak również na rozbudowę kanałów dystrybucyjnych i infrastrukturę. Ponadto finansowanie tego typu stosowane jest często do przeprowadzenia pojedynczych akwizycji.


Podmioty

Podmiotami udzielającymi finansowania typu Venture Capital są wyspecjalizowane fundusze inwestujące w spółki kapitałowe rokujące pomad przeciętne szanse na uzyskanie wysokich stóp zwrotu w perspektywie średnioterminowej. W przypadku funduszy Venture Capital dostarczanie kapitału nakierowane jest na gwałtowny wzrost skali działalności.


Umiarkowanie wczesne stadium przedsięwzięcia wiąże się z posiadaniem przez potencjalnych inwestorów długiego horyzontu inwestycyjnego, który umożliwiał będzie pełne wykorzystanie potencjału wzrostu inwestycji przed dokonaniem uprzednio zaplanowanego wyjścia z niej. W przypadku inwestycji Venture Capital horyzont ten zazwyczaj przekracza 4 lata i jest ściśle uzależniony od etapu rozwoju na jakim dokonana została inwestycja oraz specyfiki danego przedsięwzięcia.. Mając na uwadze etapowość oraz periodyzację finansowania niezbędnego do skutecznego rozwoju spółki, a także opłacalnego wyjścia z inwestycji tego typu w swoim horyzoncie inwestycyjnym zakładają również w trakcie trwania inwestycji dostatecznie kolejnych etapów finansowania, które jednak uzależnione są od rozwoju spółki oraz efektów dokonanych wcześniej inwestycji.


Ryzyko

Wysoki stopień ryzyka powiązany z tego typu inwestycjami implikuje wysoki oczekiwany poziom stopy zwrotu. Średnia oczekiwana stopa zwrotu rocznie z tego typu inwestycji przekracza zazwyczaj 30%. Wynika to po części zarówno z wysokiego odsetka przedsięwzięć w których nie udało się uzyskać zakładanego uprzednio efektu inwestycji jak i z niskiej płynności inwestycji oraz długiego horyzontu inwestycyjnego.


Proces pozyskiwania kapitału

Proces uzyskania finansowania typu Venture Capital jest procesem negocjacji pomiędzy potencjalnymi inwestorami, a podmiotem starającym się uzyskać finansowanie. Negocjacje te mają na celu określenie struktury, poziomu oraz warunków finansowania, a także kosztu tego finansowania interpretowanego po stronie finansowania typu equity jako stopień oddanych praw korporacyjnych i korzyści finansowych, a po stronie części hybrydowej (jeżeli występuje) jako koszty finansowe oraz koszty wynikające z ewentualnego equity kickera składającego się na strukturę finansowania hybrydowego.


Na główne etapy procesu pozyskania finansowania typu Venture Capital składają się:


 • Opracowanie koncepcji i dokumentacji
 • Opracowanie całościowej koncepcji rozwoju przedsięwzięcia
 • Opracowanie dokumentów informacyjnych
 • Opracowanie długiej listy potencjalnych inwestorów
 • Podpisanie NDA oraz wysłanie wstępnych dokumentów informacyjnych
 • Uzyskanie informacji zwrotnej
 • Opracowanie krótkiej listy potencjalnych inwestorów
 • Przekazanie szerokiej dokumentacji informacyjnej
 • Wpuszczenie podmiotów na due diligence
 • Określenie stopnia zainteresowania potencjalnych inwestorów i negocjacje
 • Uzyskanie informacji zwrotnej od potencjalnych inwestorów
 • Wybór preferowanych inwestorów do negocjacji
 • Rozpoczęcie negocjacji głównych parametrów merytorycznych
 • Wybór podmiotu do pełnych negocjacji i finalizacja transakcji
 • Wybór preferowanego podmiotu
 • Negocjacje doprecyzowujące i kwestii technicznych
 • Podpisanie umowy inwestycyjnej

 • Autor: Jakub Kocjan
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry