Ocena brak

VAT

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt VAT

Transkrypt

VAT
1. VAT ­ podatek od towarów i usług to inaczej podatek od wartości dodanej).
2. Podmiotami opodatkowania są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej i osoby fizyczne, jeżeli wykonują czynności opodatkowane.
3. Zwolnienia podmiotowe dotyczą np. zakładów pracy chronionej, podatników którzy płacą podatek w formie 
karty podatkowej.
4. Przedmiotem opodatkowania jest obrót, który powstaje w wyniku sprzedaży towarów i usług oraz obrót 
będący wynikiem czynności zrównanych ze sprzedażą.
5. Zwolnienia   przedmiotowe   dotyczą   towarów   i   usług   zwolnionych   z   podatku   VAT   zgodnie   ustawą   oraz 
wartości sprzedaży, która nie przekracza ustalonych limitów.
6. Podatek   VAT   jest   podatkiem   wielofazowym   obciążającym   wszystkie   fazy   obrotu   towarami   i   usługami. 
Końcowy odbiorca płaci podatek, który jest sumą VAT we wszystkich fazach.
7. VAT naliczony występuje w fazie zakupu:
cena zakupu netto + VAT naliczony = cena zakupu brutto.
Należy   pamiętać,   że   każda   jednostka   gospodarcza   jest   dostawcą   i   odbiorcą,   faktura   sprzedaży   w   jednej 
jednostce jest fakturą zakupu w innej jednostce).
8. VAT należny występuje w fazie sprzedaży:
cena sprzedaży netto + VAT należny = cena sprzedaży brutto,
(cena sprzedaży netto = cena zakupu netto + marża).
9. Podatek VAT jest obliczany jako suma procentowa od sprzedaży netto (podstawowa stawka VAT to 22%, 
obniżona 7%).
10. Sprzedaż brutto to suma sprzedaży netto plus VAT.
11. VAT naliczony ewidencjonuje się na koncie „Rozliczenie naliczonego VAT" po stronie debetowej. Na tym 
koncie ujmuje się również korekty VAT naliczonego oraz tę część VAT, która nie podlega odliczeniu od 
VAT należnego lecz obciąża jednostkę.
12. VAT należny ewidencjonuje się na koncie „Rozliczenie należnego VAT" po stronie kredytowej. Na koncie 
tym ewidencjonuje się również korekty VAT należnego.
13. Kwota VAT należnego > kwoty VAT naliczonego ­ powstaje zobowiązanie wobec urzędu skarbowego.
14. Kwota VAT naliczonego > kwoty VAT należnego ­ powstaje należność od urzędu skarbowego.
15. Całokształt rozliczeń jednostki z budżetem z tytułu podatku VAT dokonany jest na koncie „Rozrachunki z 
urzędem skarbowym z tytułu VAT":

a)
b)
c)
d)

na stronę debetową tego konta przenosi się na koniec miesiąca VAT naliczony,
na stronę kredytową tego konta przenosi się na koniec miesiąca VAT należny,
saldo końcowe debetowe to należność z urzędu skarbowego,
samo końcowe kredytowe to zobowiązanie wobec urzędu skarbowego.

16. Podstawowym dokumentem w obrocie opodatkowanym podatkiem VAT Jest faktura VAT :
a) wystawiona w dwóch egzemplarzach,
b) oryginał otrzymuje odbiorca (podstawa do zwrotu podatku),
c) wszelkie korekty dokonywane są na podstawie faktury korygującej.
17. Podatnik VAT wystawia jednostkom które nie są płatnikami VAT rachunek uproszczony.

Podobne prace

Do góry