Ocena brak

Użytkownicy analizy strategicznej

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

M. Romanowska wymienia następujących potencjalnych użytkowników analizy strategicznej:

  • kierownictwo oraz specjaliści różnych dziedzin pracujący na rzecz firmy - wykorzy­stują analizę do formułowania i realizacji strategii,

  • instytucje finansowe badające ryzyko kredytowe lub analizujące program restruktu­ryzacji,

  • właściciele, akcjonariusze a także potencjalni inwestorzy oceniający przyszłą war­tość firmy oraz stopień ryzyka swoich inwestycji,

  • dostawcy, nabywcy, kooperanci tworzący swoją strategię wobec danego przedsię­biorstwa,

  • konkurenci z sektora lub grupy strategicznej pragnący ocenić swoją pozycję strate­giczną w stosunku do analizowanego przedsiębiorstwa lub dążący do opracowania skutecznej strategii konkurencyjnej,

  • inne podmioty jak: agendy rządowe, fundusze inwestycyjne, instytucje ubezpiecze­niowe, fundacje, stowarzyszenia zainteresowane sytuacją obecną i przewidywaniami dotyczącymi przedsiębiorstwa czy sektora.

Każda grupa użytkowników wymaga innego zestawu informacji, o innym stop­niu szczegółowości, co pociąga za sobą konieczność użycia zestawu nieco innych na­rzędzi i metod. Kadra kierownicza potrzebuje najbardziej kompleksowego zestawu wyników analizy, w celu przedstawienia strategii będących odpowiedzią na możliwe scenariusze przyszłości, a także w oparciu o wiedzę na temat sytuacji wewnętrznej, w tym zasobów firmy.

Z kolei akcjonariusze są raczej zainteresowani uproszczoną ana­lizą struktury kapitału i wyników ekonomicznych a banki - analizami ekonomicznymi i portfelowymi. Dobrze sporządzona analiza strategiczna pozwala na formułowanie wła­ściwych planów, podejmowanie decyzji o jak najniższym stopniu ryzyka i wygrywanie z konkurencją.

Podobne prace

Do góry