Ocena brak

Uzyskanie koncesji wymaga

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedziby (miejsca zamieszkania), a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu gospodarczego – również ich imiona i nazwiska;

 2. określenie przedmiotu działalności gospodarczej;

 3. wskazania miejsca wykonania działalności gospodarczej;

 4. wskazania daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (należy dokładnie wskazać dzień, miesiąc, rok rozpoczęcia działalności gospodarczej).

Ustawa o działalności gospodarczej nie ustala form złożenia zabezpieczenia majątkowego. Jest to istotna luka w przepisach, ponieważ otwiera możliwość zastosowania nie tylko zabezpieczenia pieniężnego. Proces ubiegania się i udzielania koncesji może być poprzedzony zastosowaniem PROMESY KONCESJI, to jest przyrzeczenia wydania koncesji. Ustawa o działalności gospodarczej wymaga aby koncesja zawierała dane objęte wnioskiem, a mianowicie:

 • oznaczenie organu koncesyjnego;

 • datę wydania koncesji;

 • oznaczenie koncesjonariusza;

 • powołanie podstawy prawnej wydania koncesji;

 • przedmiot koncesji;

 • uzasadnienie faktyczne i prawne;

 • pouczenie, czy i w jakim trybie decyzja może być wzruszoną;

 • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Konieczne jest także określenie czy koncesji udziela się na czas nieoznaczony (co jest zasadą), czy też na czas oznaczony (co można uczynić na wniosek zainteresowanego).

Organ koncesyjnyw drodze decyzji administracyjnej – może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć zakres i przedmiot działalności gospodarczej w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji, ze względu na zagrożenie interesu gospodarki narodowej, obronności lub bezpieczeństwa państwa, a także ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

Od 07.12.1991 obowiązuje zasada, że organ koncesyjny może cofnąć koncesję lub ograniczyć zakres lub przedmiot działalności określonej w koncesji:

 • jeżeli przedsiębiorca nie usunął uchybień w terminie wyznaczonym przez organ koncesyjny w wyniku przeprowadzenia kontroli koncesjonowanej działalności gospodarczej;

 • jeżeli prowadzona działalność gospodarcza rażąco uchybia warunkom wykonywania działalności gospodarczej określonym normatywnie lub ustalonym w koncesji przez organ koncesyjny;

 • ze względu na zagrożenie interesu gospodarki narodowej, obronności lub bezpieczeństwa państwa albo zagrożenie bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli;

 • w razie zawiadomienia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobom fizycznym prowadzenia działalności gospodarczej objętej koncesją;

 • w razie udzielenia koncesji z naruszeniem prawa (wina leży po stronie organu decyzyjnego).

Podobne prace

Do góry