Ocena brak

UZNANIE PAŃSTWA A UZNANIE RZĄDU

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Uzna– jednostronny akt prawny, w którym jedno państwo lub ich grupa przyjmuje oficjalnie lub milcząco do wiadomości powstanie nowego państwa oraz określa charakter i zakres stosunków z tym państwem. Jest to więc uznanie osobowości prawnomiędzynarodowej nowego państwa. Uznanie państwa nie pociąga za sobą konieczności nawiązania z nim stosunków dyplomatycznych. Uznanie państwa ma charakter deklaratywny: nie tworzy ono nowego podmiotu prawa międzynarodowego, gdyż istnienie państwa nie zależy od uznania go. Jest natomiast rzeczą dyskusyjną w jakim stopniu przyjęcie państwa do organizacji międzynarodowej stanowi uznanie go przez członków tej organizacji.

Uznanie rządu jest aktem jednostronnym państwa, w którym oświadcza ono lub milcząco przyjmuje, że nowy rząd jest organem kompetentnym do reprezentowania swego państwa w stosunkach międzynarodowych i że uznający chce utrzymywać stosunki z tym rządem. Sytuacja tak powstaje kiedy w jakimś państwie nowy rząd doszedł do władzy w sposób niekonstytucyjny, w szczególności w wyniku przewrotu. Przy uznawaniu nowych rządów istotnym jest kryterium efektywności, tzn. stwierdzenie, ze dany rząd sprawuje rzeczywistą władzę na terytorium państwa i jest w stanie reprezentować je wobec innych państw. Państwa często kierują się również przesłankami politycznymi i własnymi interesami w uznawaniu rządów. Uznanie rządu ma charakter deklaratywny. Ma duże znaczenie, gdyż rząd nie uznawany ma trudności przy obronie interesów państwa i realizacji jego praw.

Podobne prace

Do góry