Ocena brak

Uwarunkowania rozwoju sektora MSP

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Na kondycję i rozwój małych i średnich firm oraz ich konkurencyjność ma wpływ wiele czynników i uwarunkowań makroekonomicznych oraz mikroekonomicznych:

a) mikroekonomiczne:

-wielkość majątku jakim dysponuje przedsiębiorstwo,

-zdolność do wdrażania postępu technicznego i technologicznego,

-sprawność zarządzania posiadanymi zasobami,

-poziom wiedzy i kreatywność kadry,

-rzadkość i jakość oferowanych produktów i usług,

-ogólny poziom rentowności produkcji,

-system powiązań pomiędzy uczestnikami gry rynkowej.

b)makroekonomiczne:

-ogólny stan i tendencje wzrostu gospodarczego kraju

-stabilność waluty

-poziom popytu oraz podaży na rynkach krajowych i zagranicznych

Do elementów silnie oddziaływujących na rozwój MSP należy zaliczyć czynniki systemu finansowo-podatkowego, takie jak:

-wysokość stawek podatkowych,

-poziom stawek amortyzacji środków trwałych,

-wielkość składek na ubezpieczenie społeczne,

-stopa oprocentowania kredytu refinansowego ogłaszana przez Narodowy Bank Polski,

-kurs złotego,

-formy wspierania finansowego rozwoju firm,

-dostęp do pomocy z UE w ramach programów przedakcesyjnych ,

-dostępność usług bankowych i ubezpieczeniowych,

-regulacje prawne w zakresie windykacji wierzytelności.

Podobne prace

Do góry