Ocena brak

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Główne dziedziny polityki gospodarki

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Cele i oddziaływania systemu polityki gospodarczej dotyczą wielu dziedzin i aspektów społecznego procesu ekonomicznego. W związku z powyższym w ramach polityki gospodarczej wykształcały się różne jej dziedziny i podsystemy. Należy zwrócić uwagę na odpowiadający podział polityki gospodarczej na makro i mikro ekonomiczną!

Polityka makroekonomiczna obejmuje te oddziaływania państwa które dotyczą całokształtu procesu gospodarczego lub jego znaczących części i prowadzone są głównie za pośrednictwem takich mechanizmów regulacji jak pieniądz i budżet państwa.

Polityka mikroekonomiczna się regulacją konkretnych zagadnień gospodarczych jej poszczególnymi gałęziami rodzajów produkcji rynków zbytu na określone towary i usługi. Inny podział akcentujący rodzaje problemów podejmowanych przez politykę gospodarczą to wyodrębnienie:

1. Polityki wzrostu (funkcją polityki wzrostu jest dynamizowanie społecznego procesu gospodarczego w sali długookresowej, przeciwdziałanie siłom i zjawiskom, które mogłyby wzrost hamować czy osłabić);

2. Polityki strukturalnej (zmierza do przekształcania układu relacji i proporcji występujących między poszczególnymi sektorami, działami i gałęziami gospodarki oraz rodzajami produkcji społecznej a jej całością przez preferowanie rozwoju wybranych sektorów i gałęzi);

3. Polityki regionalnej (uwzględnienie w celach i uwarunkowaniach polityki gospodarczej zróżnicowań terytorialnych na obszarze kraju pociąga za sobą wyodrębnienie polityki regionalnej. Określa się zwykle oddziaływanie państwa oraz występujących w jego imieniu władz centralnych i regionalnych na proces rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego regionów);

4. Polityki ekologicznej ( waga narastających zagrożeń i zniszczeń środowiska naturalnego znalazła odzwierciedlenie w wyodrębnieniu i rozwoju właśnie polityki ekologicznej).W nowoczesnych ujęciach polityki wzrostu, strukturalnej regionalnej i ekologicznej są ze sobą integrowane i stanowią części składowe ogólnej polityki rozwoju społeczno- gospodarczego.Wyodrębnienie dalszych podsystemów polityki gospodarczej na inne kryteria:

- kryterium podmiotowe, przyjmują za podstawę podziału dziedziny gospodarki na które skutecznie oddziałuje rząd;

- Kryterium instrumentacji odnoszące się do rodzajów sposobów mechanizmów i czynników ustrojowych uznaje się w oddziaływaniu na gospodarkę;

Podobne prace

Do góry